سه شنبه، ۸ اسفند، ۱۴۰۲ | Tuesday, 27 February , 2024

برگزاری دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران تحت حمایت سیویلیکا

نسخه قابل پرینت
کد خبر:3865
چهارشنبه، ۳۰ تیر، ۱۳۹۵ | 14:33

برگزاری دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران تحت حمایت سیویلیکا

مجموعه مقالات دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۴ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و موسسه آموزش عالی مهر اروند و تحت حمایت سیویلیکادر شهر تهران برگزار گردید.

در این کنفرانس۱۸۰عنوان مقاله تخصصی شامل۱۲۴۰صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

بررسي تنوع باكتريهاي پروبيوتيك موجود در نان تركيبي با حلواي سياه حلواي اردبيلي
ضوابط اخلاقي حاكم بر فناوري نانو
بررسي تنوع گونه اي تيره غلات در شهرستان برخوار و ميمه استان اصفهان
معرفي گياه ميناي اصفهاني به منظور كاربري در فضاي سبز
بررسي ارتباط آلل هاي HLA-B51 و ۵۲ B- با عفونت CMV به روش Specific Sequence Primer -PCR
بررسي ارتباط آلل هاي HLA-B51 و ۵۲ B- با عفونت هاي ويروس هرپس سيمپلكس به روش Specific Sequence Primer -PCR
تايپينگ HLA
بررسي آلودگي برخي فلزات سنگين در پساب ناشي از فرآوري سنگ آهن مطالعه موردي منطقه بياباني بافق
بررسي روابط ژنتيكي بين ارقام ناشناخته و تجاري مركبات با استفاده از نشانگر مولكولي REMAP
بهره گيري ازميكروارگانيسم هاي طبيعي براي تصفيه ي بيولوژيكي خاكهاي آلوده به نفت مطالعه موردي: پالايشگاه نفت شهرري
نقش مورچه ها در حاصلخيزي خاك
تاثير باد بر روي گياهان
بررسي اثر الكتريسيته بر روي رشد گياه لوبيا
ارزيابي اثر ضد ليشمانيايي عصاره الكلي برگ گياه كاسني بر پروماستيگوت هاي انگل ليشمانيا ماژور MHOM/IR/75/ER با روش MTT
تاثير تنش خشكي ناشي از پلي اتيلن گلايكول PEG بر جوانه زني بذر ختمي دارويي Althaea officinalis
ارزيابي ويژگي هاي جوانه زني بذر گياه ختمي دارويي Althaea officinalis تحت شرايط تنش شوري
شناسايي پرندگان ساحل سي تالاب ميانگران ايذه در تابستان و پائيز ۱۳۹۲
ارزيابي كيفي آب ۶ رودخانه استان لرستان با شاخصهاي WHO ، EPA و ۱۰۵۳ ايران و رابطه مساحت اراضي كشاورزي و سازندها با غلظت عناصر
ارزيابي تنوع برخي از ارقام و ژنوتيپهاي انبه Mangifera indica L. با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي
بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتپ هاي مختلف انبه Mangifera indica L. با استفاده از نشانگرهاي فيزيولوژيكي
مقايسه تراكم صدف Barbatia decussata در مناطق سه گانه جزر و مدي خليج فارس
مطالعه تنوع و پراكنش دوكفه اي هاي خانواده Arcidae در سواحل شمالي خليج فارس
اثرات دگر آسيبي عصاره آبي و اسانس گياه آويشن شيرازي Zataria multiflora Boiss بر گياه شاهي
تنوع ژنتيكي جمعيتهاي قوم راجي با استفاده از لوكوس هاي ميكروستلايتي از كروموزوم هاي XوY
بررسي مصرف سوخت و انرژي ماشين آلات كشاورزي در روشهاي مختلف خاك ورزي بر عملكرد گندم آبي
بررسي اثر زوال بذر و تنش خشكي بر جوانه زني و رشد گياهچه نخود Cicer arietinum L
بررسي تاثير نانوذرات نقره بر انتقال داروي سيپروفلوكسازين توسط پروتئين هالوترانسفرين انساني
بررسي اثر نانو ذرات اكسيد مس و تيامين بر ساختار هيستومورفولوژيك كبد و فعاليت آنتي اكسيداني سرم خون در موش سفيد آزمايشگاهي
امكان سنجي ازديادبرداشت ميكروبي نفت خام با استفاده از سويه ي باسيلوس سوبتيليس جد اسازي شده از چاههاي نفت مناطق مركزي ايران
بررسي تنوع و پراكنش خفاش هاي نعل اسبي در استان ايلام
ارزيابي اثر مهار كنندگي گلوكز بر رشد ساكارومايسس سرويزيه بومي و پيكيا فرمنتانس
ارزيابي راندمان توليد بيواتانول توسط ساكارومايسس سرويزيه بومي و پيكيا فرمنتانس در غلظت هاي بازدارنده گلوكز
بررسي فلور علف هاي هرز مزارع برنج در شهرستان آمل در ارتفاعات مختلف از سطح دريا
مروري بر گياه شناسي ، تركيبات زيستي و دارويي جنس Artemisia
مطالعه اي بر تركيبات فنولي ريشه ي ترخون با روش كروماتوگرافي مايع با كاركرد بالا HPLC
بررسي خودهمبستگي مكاني در مطالعات بوم شناسي جنگل
به كارگيري مدل حداقل مربعات تعميم يافته در پرداختن به خودهمبستگي مكاني
جمع آوري، شناسايي، ارزيابي و حفاظت ذخاير توارثي گياهان مرتعي استان هرمزگان
كاربرد تكنولوژي DNA نوتركيب
بررسي تفاوت بين دو جنس CeratophyllumوMyirophyllum
بررسي هتروزيس و قدرت تركيب پذيري ژنوتيپ هاي پنبه با استفاده از تلاقي دي الل
جذب و انتقال آب و مواد محلول در گياهان
شبيه سازي رواناب با استفاده از مدل WetSpa در حوزه آبخيز خرم آباد
تهيه نقشه كاربري اراضي براي سال ۲۰۳۰ با استفاده از مدل Clue-s و سيستم اطلاعات جغرافيايي در حوزه آبخيز خرم آباد
بررسي تأثير قرق در تغييرات پوشش گياهي و لاشبرگ خاك سطحي منطقه دهگين هرمزگان
بررسي تأثير قرق در تغييرات كربن آلي خاك سطحي منطقه دهگين هرمزگان
بررسي فلورستيك و تيپ بندي پوشش گياهي حاشيه اترك در استان گلستان
ارزيابي اثر تغيير مولفه هاي اقليمي بر رنگيزه هاي فتوسنتزي دو گونه مرتعي در مراتع غرب استان اصفهان
بررسي آشيان اكولوژيك اقليمي گونه علف پشمكي در منطقه غرب اصفهان
تاثير عصاره دارچين و گزنه بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
بررسي تأثير عصاره اتانولي برگ گياه درمنه كوهي Artemisia aucheri Boiss بر تعدادي از باسيل هاي گرم منفي مقاوم به چند آنتي بيوتيك مسبب عفونت هاي ادراري
مقايسه شاخص هاي بيو سيستماتيك شگ ماهيان درياي خزر جنس Alosa در سواحل جنوبي درياي خزر ساري تا بابلسر
بررسي اثرات ضدباكتري و ضدقارچي عصاره گياه فرنجمشك
بررسي اثرات ضدباكتري و ضدقارچي اسانس گياه فرنجمشك
بررسي خصوصيات اكوفيزيولوژيكي سيانوباكتري هاي دريازي بر حسب تغييرات شرايط محيطي
بررسي اثر نانو ذرات اكسيد مس بر ساختار هيستومورفولوژيك و فعاليت آنتي اكسيداني تخمدان در موش ماده
مطالعه رشد ميكروجلبك كلرلا در محيط كشت TMRL با استفاده از غني سازي آب دريايي خزر جهت كاهش هزينه توليد
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از مدل آماري رگرسيون لجستيك درحوزه آبخيز چهل چاي
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي در حوضه آبخيز چهل چاي استان گلستان
مطالعه اثر دور آبياري بر برخي فاكتورهاي بيوشيميايي در گياه آهار Zinnia elegans L
مطالعه اثر دور آبياري بر برخي فاكتورهاي مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه آهار Zinnia elegansL
تكنيك تتراپرايمرآرمز PCR جهت بررسي پليمورفيسم در جايگاه اتصال ريز RNA مبتني بر تطابق داده هاي بيوانفورماتيكي و آزمايشگاهي
تكنيك RFLP-PCR روشي مناسب جهت بررسي پليمورفيسم در ريز RNAها
بررسي بيوانفورماتيكي امكان حضور ريز RNA هاي جديد در ژن پذيرندهي فاكتور رشد اپيدرمي
كاربرد بيوتكنولوژي در كشاورزي وگياهان دارويي
ارزيابي اثر حامل تركيبي آلژينات خاك اره در توان توليد بيواتانول تحت شوك حرارتي از ساكارومايسس سرويزيه انكپسوله
پهنه بندي زمين لغزش با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي در حوزه آبخيز قورچاي راميان استان گلستان
مطالعه سميت سلولي استخراج Trichoderma harzianum بر روي رده سلولي سرطاني پستان
بررسي و مقايسه تأثير سيتوتوكسيسيتي عصاره پترولئوم اتري و اتيل استاتي ميسيليوم Trichoderma harzianum بر روي رده سلولي سرطاني پستان
تغييرات شاخص هاي هماتولوژيكي و ايمونولوژيكي نسبت به يك دوره تمرين هوازي در مردان جوان غير فعال
مطالعه مورفولوژي گرده جنس تمشكRubus L. در ايران
مطالعه مورفولوژي هسته تمشك Rubus L. در ايران
مطالعه تنوع كرك در گونه هاي جنس Rubus L شمال ايران
مروري بر ليپوزوم و كاربرد آن
بررسي توليد پروتئينهاي نوتركيب در سيستم هاي بياني
اثر عصاره گياه پونه زاي افراشته Nepeta ASSURGENS بر ميزان سرمي VLDL در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
اثر عصاره هيدروالكلي گياه تلخ بيان Sophora alopecuroides بر ميزان سرمي ليپو پروتئينهاي با چگالي خيلي كم VLDL در موش هاي صحرايي ديابتي
بررسي اثر نانوالياف كيتوزان PEO عصاره حنا بر بهبود زخم سوختگي درجه ۲ سطحي در رت
مطالعه صفات تشريحي برگ سرده Sanguisorba L. از تيره گل سرخيان در ايران
بررسي شرايط توليد و خالص سازي انزيم سيستئين پروتئاز قليايي
ارزيابي ژن TPS به عنوان ژن كنترل داخلي در جنس Gossypium به منظور كميت سنجي محصول تراريخته پنبه با استفاده از تكنيك Real-Time PCR
بررسي اثرات تنش خشكي ناشي از پلي اتيلن گليكول بر جوانه زني گياه خلر Lathyrus sativus
مطالعه عدد كروموزومي برخي آرايه هاي جنس Rhamnus از تيره Rhamnaceae در ايران
مطالعه گرده شناسي گونه Rhamnus pallasii Fisch. et. Mey از تيره Rhamnaceae در ايران
مطالعه مورفولوژي بذر دو گونه تنگرس Rhamnus cathartica L. وRhamnus pallasii Fisch. & C. A. Mey از تيره Rhamnaceae در شمال ايران
مقايسه رفتار اضطرابي در موشهاي صحرايي نر با ماده در ماز بعلاوه اي شكل مرتفع
معرفي فلور، شكل زيستي و كورولوژي رويشگاه هاي شمشاد Buxus hyrcana Pojark در رويشگاههاي شمشاد استان مازندران
بررسي منحني عكس العمل گونه هاي گياهي موجود در رويشگاه هاي شمشاد هيركاني نسبت به متغير واكنش خاك
استفاده از گياهان به عنوان داروي ضد بارداري
مطالعه صفات ريخت شناسي برگ و گوشوارك سرده Alchemilla L. از تيره گل سرخيان در ايران
ريشه زايي و سازگاري زالزالك بومي آذربايجان در سه محيط كشت MS ، LP ،WPM
آفلاتوكسينها وتاثير آنها بر كيفيت غذاهاي انساني وحيواني
مطالعه بيوسيستماتيك سوسماران شهرستان سنقر و كليايي
بررسي مورفومتري و كاريو لوژي مارمولك چشم ماري Ophisops elegans در شهرستان سنقر و كليايي سوسماران:لاسرتيدائه
مطالعه مقدماتي دو گونه Eremias persicaو Eremias fasciata در سيستان
بررسي برهم كنش مالاتيون با آلبومين سرم انساني و كاهش اثر سميت آن در حضور نانوذرات نقره توسط روش پراش پرتو رزونانسي
مطالعه برهمكنش مالاتيون با پروتئين آلبومين سرم خون انساني در حضور و غياب يون هاي آهن ومس به وسيله بررسي برانگيختگي لبه قرمز
مطالعه برهمكنش آلبومين سرم خون انساني با مالاتيون در حضور و غياب يون هاي آهن و مس توسط روش دياگرام فازي
بررسي كميت اسانس برخي اكوتيپهاي بومادران Achillea wilhelmsii Koch در جنوب غرب ايران
شناسايي ژنومي كوكسيلا بورنتي Coxiella burnetii در گله ي گوسفند و بز در منطقه غرب مازندران به روش واكنش زنجيره اي پلي مراز آشيانه هاي
اثر فلزات سنگين بر تنوع ژنتيكي و فيريولوژي موجودات زنده
شناسايي سرولوژيك كوكسيلا بورنتي Coxiella burnetii در گله ي گوسفند و بز در منطقه غرب مازندران
گونه هاي بادام كوهي استان بوشهر
گونه هاي درختي و درختچه اي مناسب جنگل كاري جهت كاهش گرد و غبارهاي محلي و ريزگردهاي توليد شده در استان بوشهر
گياه دارويي لگجي و نقش آن در كاهش فرسايش بادي و مهار ريزگردهاي محلي استان بوشهر
معرفي تعدادي از گياهان مقاوم به خشكي جهت كاشت در فضاي سبز شهري و پارك هاي استان بوشهر
معرفي گونه هاي جديد تيره سيستاسه در ايران به منظور حفظ ذخايرژنتيكي موجود
بررسي اثرات نانو اكسيد گرافن بر نرخ بقاء و آپوپتوز سلول سرطاني رده نوروبلاستي B65
بررسي اثر تزريق درون صفاقي عصاره گياه دارچين Cinammomum zeylanicum بر ادم القاء شده توسط زايلن در موش هاي نر بالغ نژاد NMRI
درصد انتقال ژنوم به نسل بعد
پروتئين هيستون
تاثير مراحل شناخت اسلامي بر علوم زيستي بررسي ميداني كاربرد مراحل شناخت بر دسته بندي رويكرد و مباحث زيست شناسي
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي وارنگبو Melissa officinalis بر حافظه موشهاي تيمار شده با نيكوتين در مدل يادگيري اجتنابي مهاري
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي بادرنجبويه Melissa officinalis بر يادگيري وابسته به وضعيت مورفين در موشهاي كوچك آزمايشگاهي نر نژاد NMRI
كاربرد مدلهاي استوكستيك سري زماني در شبيه سازي و پيشبيني سطح ترازآب خزر جنوبي
بررسي تغييرات هيستوپاتولوژيك كبد در موشهاي مبتلا به ليشمانيوز احشايي
تاثير سطوح مختلف تنش آبي بر شاخص هاي فيزيولوژيك عملكرد بر ارقام كم پر و پر پر گياه دارويي هميشه بهار در منطقه كرج
تاثير عصاره هيدروالكلي برگ گياه جعفري Petroselinum crispum برآسيب شناسي بافت كبد در موشهاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
كاربرد كودهاي آلي و شيميايي بر عملكرد و ساير خصوصيات مرفولوژيكي گياه دارويي مرزه تابستانه
مقايسه تركيبات فنلي تام اكوتيپ هاي گونه هاي مختلف گياه دارويي گل ماهور Verbascum sp.
بررسي غلظت فلزات سنگين در آب رسوب و عناصر بيولوژيك تالاب انزلي
بررسي تاثير آموزش هاي محيط زيست بر تغيير نگرش معلمان مدارس مقطع دبيرستان نسبت به آموزش حفاظت از محيط زيست
بررسي تغييرات كاربري اراضي دشت مشهد طي سالهاي ۱۹۸۵تا۲۰۱۳
بررسي مروري بيماري پاركينسون
ارزيابي تركيب شيميايي و خواص آنتي باكتريايي گياه نعناع گربه اي بومي لرستان
بررسي اثر ضد ليشمانيايي عصاره الكلي برگ هاي گياه يونجه سياه Medicago lupulina بر پروماستيگوت هاي انگل ليشمانيا ماژور MRHO/IR/75/ER در شرايط آزمايشگاهي به روش MTT
ارزيابي روش هاي تجربي برآورد تبخير و تعرق پتانسيل ايستگاه سينوپتيك فسا توسط مدل REF-ET
بررسي عناصر برگ گياه مورخوش Zhumeria majdae در مراحل مختلف رويشي در منطقه كوه گنو
ارزيابي رويشگاه هاي Taverniera cuneifolia در استان هرمزگان به روش آناليز مؤلفه هاي اصلي PCA
بررسي برخي ويژگي هاي بوم شناسي گونه هرش Taverniera cuneifolia دراستان هرمزگان
تأثير دي آمونيوم هيدروژن فسفات برخواص مكانيكي ومقاومت به آتش تخته خرده چوب ساخته شده از پوشال صنعتي
بيوتكنولوژي ضامن امنيت غذايي و رافع معضلات زيستي
تعيين صفات موثر در مقاومت به تنش هاي خشكي در ارقام مختلف گلرنگ
بررسي تأثير عصاره متانولي برگ گياه جودوسر Aven fatua تحت تيمار فلز تيتانيوم بر روي باكتري هاي صنعتي استاندارد
مطالعه مروري بر كارايي مدل EPM در برآورد رسوب در ايران
بررسي امكان كاربرد روش هاي كم آبياري در مديريت آب بخش كشاورزي ايران در شرايط خشكسالي
بررسي اثرات ويتامين B1 وb12 بر رشد ريز جلبك chlorella sp
بررسي رشد ريز جلبك chlorella sp در محيط كشت داراي تركيبات ويتامينه گروه B
معرفي ذخاير توارثي درختان و درختچه هاي جنگلي استان هرمزگان
تعيين تاريخ كاشت مناسب كشت ذرت در استان خوزستان به كمك بررسي دماي مطلوب
ارزيابي اثر شوك حرارتي در مصرف قند ساكارومايسس سرويزيه تثبيت شده در حامل تركيبي آلژينات خاك اره
نقش ژن استئوپروتگرين OPG در بيماري هاي استخواني و سرطان در انسان
مطالعه ي كانزرويتي پروتئين RANKL در سه گونه پستاندار
مطالعه برهمكنش پروتئين هاي آلبومين سرم انساني و پگ آلبومين سرم انساني با كاركومين توسط تكنيك طيف سنجي
مشكلات موانع آموزش نيروي انساني بخش خصوصي در مبحث محيط زيست
بررسي اثر تنش خشكي بر جوانه زني گياه آنغوزه از طريق اعمال پلي اتيلن گليكول۶۰۰۰
اثر غلظتهاي ژل آلوئه ورا و زمان انبارداري بر ميزان شدت و كيفيت رنگ آريلهاي تازه انار با حداقل فرآوري
بررسي اثر غلظت عصاره آبي بره موم و زمان انبارداري بر برخي شاخصهاي بيوشيمايي آريلهاي تازه انار با حداقل فرآوري
بررسي اثر دوتيمار، شوري و جيبرالين ، بر جوانه زني تره رقم خوزستان در مقايسه با تره فرنگي و تره رقم اصفهان
بررسي ديدگاه زنان نابارور در مورد اهداء گامت و برخي ويژگي هاي دموگرافيك مراجعه كنندگان به درمانگاه شهر اهواز در سال ۱۳۹۳
مطالعه برهمكنش پروتئين آلبومين سرم انساني و كاركومين توسط تكنيك طيف سنجي
بررسي اثر هيپر گليسمي در بيماران ديابتي بر روي ميكرو نوترينتهاي آهن مس و روي
مطالعه بيان ژن كانكسين سلولهاي استئوبلاست در معرض نانو ذرات اكسيد گرافن
بررسي اثر حفاظتي گياهان بوته اي جارو سفيد Luctuca orientalis قيچ Zygophyllum atriploides و درمنه Artemisia sieberi از گياهان زير اشكوب در برابر چراي دام
معرفي برخي زنبورهاي پارازيتوييد سوسك هاي چوبخوار بلوط
شبكه آندوپلاسمي و تاثيرات وارد شده بر روي هسته
ارزيابي منابع آلودگي آب هاي زير زميني در محيط شهري
ارزيابي اثر توپوگرافي بر روي محيط زيست
معرفي ميكروفسيل هاي فرامينيفر نهشته هاي پرمين ناحيه شاهزاده علي اكبر شهرضا
بررسي ارزيابي اثراث زمين شناسي زيست محيطي بر واحد هاي رخساره اي زمين
اثر نانو گرافن اكسايد بر بيان ژن MAP2 سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان
نقش مشاوره ژنتيك در پيشگيري از بروز عقب ماندگي ذهني، معزل جامعه امروزي
فاكتور ممانعت كننده ي لوكميايي LIF انساني:يك پروتئين تراپوتيك چند پتانسيلي
سرطان و درماني نوين
تلاش ژنتيك در مبارزه با پيري و دستيابي به اكسير جواني
مشاوره ژنتيك و موارد لزوم انجام آن
اثرات نانو ذره گرافن اكسايد بر روي تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمي انساني به نورون
اثرات نانو ذره گرافن اكسايد بر بيان ژنهاي عصبي sox2,β-tubulin و Pax6 در طي تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي انساني به نورون
ژئومورفولوژي
بررسي مقاومت به حريق چوب گونه هاي سوزني برگ نسبت به پهن برگ در جنگلهاي استان گلستان
بررسي مقاومت چوب گونههاي جنگلي پهنبرگ به حريق در شرايط آزمايشگاهي مطالعه موردي در جنگلهاي استان گلستان
بررسي اثرات متقابل نانوذرات نقره و آنتي بيوتيك هاي آمپي سيلين، سيپروفلوكساسين و سفترياكسون در برابر جدايه باليني اسينتوباكتر بوماني مقاوم به دارو
اثر انجماد شيشه اي بر بيان ژن پر تواني klf4 بلاستوسيست حاصل از in vivo و in vitro
شكل اتوليت به عنوان يك نشانگر براي شناسايي و تفكيك جمعيت Periophthalmus 1941 ،waltoni Koumans دربرخي نقاط سواحل خليج فارس
تفاوت ويژگي هاي گل خورك Periophthalmus waltoni Koumans,1941 در برخي نقاط سواحل خليج فارس
بررسي خصوصيات بيوشيميايي گلوكوزيدازها در سيستم گوارشي پروانه كرم آلو Grapholita funebrana Lep. : Tortricidae
بررسي و ارزيابي روند تغييرات اقليمي با استفاده از مدل ريزمقياس نمايي LARS-WG مطالعه موردي : دشت مشهد
تاثير بستره كشت پسته و برنج بر توكسين زايي قارچ آسپرژيلوس پارازيتيكوس
بررسي برهمكنش پروتئينهاي آلفا و بتاكازئين با پپتيد مهاركننده ACE توسط طيف سنجي
كلونينگ ژن MpaE از مجموعه ژني MPA پني سيليوم براويكمپكتوم

مطالب مرتبط

پایگاه جامع اطلاعاتی زنان و خانواده راه‌اندازی شد

نخستین حضور رسمی نام «هوش مصنوعی» در مقالات علمی/ آغاز عصر «نشر مصنوعی»

کمک مالی چهره ماندگار رشته زیست شناسی به تجهیز آزمایشگاه دانشگاه تهران

ارائه بیش از ۹۱ هزار مقاله در کنفرانس های داخلی سال ۹۷ / برترین کنفرانس ها و فعال ترین دانشگاه ها در برگزاری گردهمایی های علمی

نظر دهید

* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

سرخط خبرها