شنبه، ۵ خرداد، ۱۴۰۳ | Saturday, 25 May , 2024

دسترسی به مقالات دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه

نسخه قابل پرینت
کد خبر:3392
سه شنبه، ۲۲ تیر، ۱۳۹۵ | 16:18

دسترسی به مقالات دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ توسط موسسه اطلاع رسانی نارکیش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

در این کنفرانس۹۵عنوان مقاله تخصصی شامل۱۱۰۸صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه

تنوع ژنتيكي تحمل خشكي در مرحله جوانه زني با استفاده از پلي اتيلن گليكول در گندم نان
مقايسه تغييرات بيان ژن آنتي اكسيدانتي كاتالاز در پاسخ به تنش خشكي در خانواده هاي غلات و حبوبات
اثر هالوپرايمينگ بر صفات جوانه زني بذر گياه دارويي مرزه خوزستاني ( Satureja khuzestanica)
مطالعه شاخص ها و خصوصيات جوانه زني بذرگياه دارويي مرزه اصفهان
بررسي تاثير جنسيت و فصل تخمريزي بر ميزان اسيدهاي چرب امگا ۳ در ماهي صبور Tenualosa ilisha در آبهاي سواحل آبادان و خرمشهر
سنجش ابعاد آسيب پذيري، راهكاري به سوي مديريت ريسك خشكسالي در سطح كشور
مقايسه ميزان اسيدهاي چرب امگا ۶ در جنس نر و ماده ماهي صبور Tenualosa ilisha در آبهاي سواحل آبادان و خرمشهر
تعيين الگوهاي آسيب پذيري كشاورزان استان فارس
تأثير تنش خشكي بر بيماري پوسيدگي ريشه دانهال هاي پسته در اثر Cylindrocarpon destructans
تأثير شرايط عصاره گيري با روش فراصوت بر ميزان استخراج تركيبات فنولي از رازيانه (Foeniculum vulgare)
بررسي نقش فعاليت هاي آموزشي و ترويجي بر دانش انگوركاران شهرستان تاكستان در ارتباط با تهيه و بسته بندي كشمش
ارزيابي دگرآسيبي عصاره هاي آبي اندام هاي آفتابگردان غده اي بر جوانه زني پيچك (Convolvulus arvensis)
بررسي پتانسيل آللوپاتي آفتابگردان غده ايي بر صفات جوانه زني علف هرز سس (Cuscuta campestris L)
اثر دوره هاي پوسيدگي اندام هاي آفتابگردان غده ايي بر سبز شدن پيچك (Convolvulus arvensis)
بررسي اثرات دوره پوسيدگي اندام هاي آفتابگردان بر درصد و سرعت سبزشدن علف هرز سس (Cuscuta campestris L)
پهنه بندي خطر فرسايش بادي جنوب شهر كرد (استان چهارمحال و بختياري) با استفاده از مدل اريفر
معرفي گياهان دارويي و انحصاري منطقه حفاظت شده پلنگ گالون در استان اصفهان
تعيين و بررسي بازارهاي هدف صادراتي كشمش ايران با استفاده از روش غربالگري
بررسي حاشيه و كارآيي بازار توت فرنگي در استان كردستان
برآوردارزش تفريحي گنج نامه همدان به روش هزينه مسافت
اثر اشعه گاما بر ميزان محتواي فنل، فلاونوئيد و خاصيت آنتي اكسيدانتي فلفل قرمز
تاثير پيش تيمار بذر با اشعه گاما بر خصوصيات ژنتيكي و آنتي باكتريالي گياه هميشه بهار
تاثير پيش تيمار بذر با اشعه گاما بر خصوصيات ژنتيكي گياه فلفل قرمز
بررسي عوامل مؤثر بر مصرف نهاده هاي كشاورزي: تجزيه و تحليل بين المللي
اثر مديريت زراعي بر شاخص هاي تنوع گونه اي بانك بذر علف هاي هرز در يك منطقه نيمه خشك از استان قزوين
تنوع بانك بذر علف هاي هرز تحت تأثير تناوب زراعي در منطقه ي آبيك قزوين
بررسي خصوصيات مولكولي ناحيه فاصله انداز رونوشت برداري شده (ITS2) برخي از گونه هاي سالوياي ايران
رمزگشايي الگوهاي زيستي از طريق فناوري زيست سامانه سلولي
تاثير تاريخ كاشت و تراكم بوته بر خصوصيات مورفولوژيك و عملكرد علوفه تاجخروس زراعي (.Amaranthus hypochondriacus L)
انتخاب با كيفيت ترين سمپاش بوسيله اندازه گيري ويژگي قطرات سم پاشيده شده
بررسي اثر جمعيت هاي گياهي بر شاخص هاي رشدي ارقام سورگوم دانه اي در شرايط آب و هوايي شهرستان ماهشهر
تأثير رژيم هاي آبياري بر شاخص هاي رشدي ارقام سورگوم دانه اي در شرايط آب و هوايي شهرستان ويس
بررسي، مدلسازي و ارزيابي مصرف سوخت تراكتور ۲۸۵ ITM هيبريد الكتريكي
ارزيابي مقاومت ژنوتيپ هاي مختلف باقلا نسبت به بيماري قارچي لكه شكلاتي در منطقه ي گرگان
چالش تغييركاربري زمين هاي كشاورزي در شهرستان پاكدشت استان تهران
مطالعه تنوع ژنتيكي و ريخت شناسي جمعيت هاي ماروبيوم كونئاتوم ( Marrubium cunneatum) در ايران با بهره گيري از نشانگرهاي ريخت شناسي و مولكولي آي اس اس آر (ISSR)
اصلاح و مذيريت خاك ضور با آب هاي نا متعارف در منطقه اراضي كطت و دامذاري فكا
بررسي ويژگي هاي يك جدايه ويروس موزاييك لوبيا جمعآوري شده از استان زنجان
تاثير شيوه كاربرد كودهاي فسفات و سولفات روي بر ميزان پروتئين دانه و برخي صفات زراعي ذرت تحت تنش كمبود رطوبتي
بررسي جايگزيني ساكارز با شيرين كننده هاي اريتريتول و سوكرالوز در كيك هاي اسفنجي رژيمي از لحاظ خصوصيات شيميايي
بررسي ميزان و نحوه اثرگذاري عوامل موثر در انتشار گازهاي گلخانه اي در جنگل هاي ايران بر پايه اصول مطالعاتي IPCC 2010
تاثير باكتريه اي ريزوسفري تحريك كننده رشد گياهي بر رشد و متابوليت هاي ثانويه مرزه تحت تنش خشكي
اثز تيمارهاي هورموني مختلف بر باززايي گياه بنگدانه (Hyoscyamus niger)
ارزيابي كيفي آب هاي مورد استفاده در برخي مناطق كشاورزي استان هاي تهران و البرز
بررسي بازده كششي تراكتور مسي فرگوسن ۲۸۵ در اجراي شخم با گاوآهن برگردان دار با استفاده از تركيب سوخت (ديزل+ بيوديزل)
تناسب و تعيين محدوديت هاي اراضي كشاورزي منطقه كشت و صنعت فكا در اصفهان
مقايسه دو الگوريتم حداكثر احتمال و فاصله ماهالانوبيس در طبقه بندي داده ي ماهواره Worldview2 جهت پهنه بندي گونه ي Loranthus europaeus
اثر دور هاي مختلف موتور و تغيير نسبت دنده بر مقادير سطح صداي تراكتور مسي فرگوسن ۳۹۹ كابين دار و بدون كابين
اثر بازدارندگي عصاره هاي آبي هفت گياه قياق، تاج خروس، جغجغه، آكاليفا، گندجارو و دو گونه گلاسيوم عليه قارچ هاي بيمارگرFusarium solani, Alternaria solani و Rhizoctonia solani در شرايط آزمايشگاهي
بهره برداري و تخصيص بهينه آب در شبكه آبياري و زهكشي سد درودزن: با تأكيد بر عدالت در توزيع آب
تأثير كاربرد درازمدت كمپوست زباله شهري بر غلظت برخي عناصر ماكرو در خاك و گياه برنج
مقايسه فني و اقتصادي روش هاي خاك ورزي در توليد گندم و جو آبي ( مطالعه موردي: قزوين)
ارزيابي توان اكولوژيك حوزه آبخيز دركه ولنجك شميران با هدف توسعه جنگل با استفاده ازGIS و سيستم هاي ارزيابي چند معياره
رتبه بندي كشورهاي منطقه منا بر اساس شاخص هاي پايداري محيط زيست بوسيله TOPSIS
تاثير عوامل بيولوژيكي و غيربيولوژيكي بر ميزان كلروفيل در ارقام لوبياي آلوده به ويروس موزاييك زرد لوبيا
اثر تابش ليزرگازي بر رشد گياه بادمجان
ارزيابي جوانه زني بذور جمعيت هاي مختلف كتان سفيد (Linum album Ky. ex Boiss )
بررسي عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصيلان دانشكده هاي كشاورزي: مطالعه موردي فارغ التحصيلان دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز
بررسي ميزان تحمل به خشكي گياه آلوئه ورا در شرايط مزرعه
القاي پينه در گياه عروسك پشت پرده (Physalis alkekengi)
بررسي اثر افزودن پودر چاي سبز Camellia sinensis به جيره غذايي و تأثير آن بر ميزان فعاليت لايزوزيم در ماهي كپور معمولي Cyprinus carpio
قابليت ها و استلزامات كشاورزي ارگانيك در بهبود امنيت غذايي خانوارهاي روستايي از ديدگاه مديران و كارشناسان جهاد كشاورزي شهرستان كرمانشاه
بررسي بيلان انٰرژي در مزارع نخود شهرستان دالاهواز توابع استان كرمانشاه
بررسي اثر نرخ بازدهي سرمايه بر روي دوره چرخشي استحصال چوب جنگل ها دركشور هاي در حال توسعه
بررسي امكان جايگزيني آرد دانه كنجد به جاي بخشي از آرد ماهي در تغذيه ماهي قزل آلاي رنگين كمان
بررسي تاثيرات و پيامدهاي مربوط به ريزگردها در ايران و نحوه مديريت آن
بررسي تغييرات آب و هوايي و تاثيرات آن بر خرماي جيرفت
ارزيابي كارايي آبياري زيرسطحي به روش تنبوشه هاي بيوكامپوزيتي در آبياري پانيكوم (Panicum antidotale)
تاثير ارتفاع از سطح دريا بر روي خصوصيات مورفولوژيكي گياه دارويي كتان سفيد (Linum album Ky. ex Boiss)
تاثيرات فناوري نانو در كود و سموم كشاورزي
عوامل موثر بر مدت زمان لازم جهت دستيابي به فرصت شغلي فارغ التحصيلان كشاورزي: كاربرد مدل تحليل بقا
ساخت تنبوشه هاي بيوكامپوزيتي بر پايه استفاده از الياف خرما جهت آبياري زيرسطحي گياهان در مناطق خشك و نيمه خشك
حسابداري آب مجازي براي توليد گندم در شهرستان نيشابور
اثرات رفاهي كاهش يارانه كود شيميايي بر توليد كنندگان گندم استان فارس
دستيابي به امىيت غذايي در مسير كشاورزي پايدار
تاثير EDTA در جلوگيري از تنش القاء شده بواسطه كروم در خاك بر گياه آفتابگردان
Effect of culture-medium type and temperature on pollen germination of medicinal plant Leonurus cardiaca L.
تداخل گرده كلاله در گياه دارويي دم شير (.Leonurus cardiaca L)
بررسي شكل گرده و سيستم اصلاحي دم شير (.Leonurus cardiaca L)
توسعه اقتصادي – اجتماعي و تقاضا براي چوب و فرآورده هاي چوبي در ايران و برخي از كشورهاي خاورميانه: رويكرد داده هاي تركيبي
ارزيابي طرح هاي كنترل سيلاب رودخانه كارون: كاربرد روش تحليل سلسله مراتبي فازي
مدل جرمي فلفل همدان با استفاده از برخي خواص فيزيكي، توسط دو روش رگرسيون خطي و انفيس
مروري بر بهبود روش هاي فرآوري مواد غذايي توسط امواج فراصوت
مروري بر چند روش كاربردي تعيين تندي فلفل
معرفي و بررسي مزاياي استفاده از ياتاقان هاي هوايي
خشك شدن درياچه اروميه و راهكارهاي ارائه شده براي خروج از اين بحران
تاثيرجايگزيني فيبر پرتقال با بخشي از روغن و تخم مرغ بر روي برخي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و بياتي كيك مافين
تأثير آنزيم ترانس گلوتاميناز ميكروبي (MTG) بر خصوصيات بافتي و حسي سوسيس گوشت
تاثير تغيير كاربري اراضي از شاليزار به كشت كيوي بر برخي خصوصيات فيزيكي خاك
مروري بر روش هاي رونديابي حوزه مبتني بر معادله ذخيره (روشهاي مخزني)
مدل سازي تجمع و استفاده از نيتروژن در ارقام مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)
رابطه ي مواد معدني خاك رس و ثبات زمين در دشت رسي شهركرد
تحليل موانع و محدوديت هاي توليد محصولات سالم از ديدگاه گلخانه داران شهرستان پيشوا
بررسي تغييرات محتواي رطوبت و مدلسازي آن در قطعات همبرگر طي فرآيند سرخ كردن عميق
گياه پالايي فلز كروم از خاك آلوده توسط گياه آفتابگردان

مطالب مرتبط

نوآوری محققان دانشگاه تهران در تولید ترکیبات مغذی گیاه از پسماند معادن و ضایعات آلی

آیین تقدیر از دکتر قره‌یاضی به عنوان چهره تاثیرگذار زراعت و اصلاح نباتات ایران برگزار شد

جایزه «صنعت هوشمند» آکادمی سلطنتی مهندسی سوئد به دانشجوی ایرانی رسید

در دانشگاه تهران محقق شد: تولید مکمل پروبیوتیک ضداسهال گوساله شیرخوار

نظر دهید

* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

سرخط خبرها