جمعه، ۲۵ خرداد، ۱۴۰۳ | Friday, 14 June , 2024

انتشار مقالات دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی

نسخه قابل پرینت
کد خبر:3113
یکشنبه، ۲۰ تیر، ۱۳۹۵ | 13:03

انتشار مقالات دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۴ تا ۲۳ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه صنعتی قم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.

در این کنفرانس۵۶۶عنوان مقاله تخصصی شامل۴۴۵۵صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی

Excavation Incidents in Urban Areas Case Study: Qom, Iran
Comparision of HS and MC Constitutive Models in Sheet Piling Excavation Method in Dry Soil Layered Models (Dynamic Analysis)
بررسي عددي كاهش نشت از بدنه و پي سدهاي خاكي با استفاده از روش هاي مختلف
مطالعات ژئوفيزيك به روش ژئوراداربه منظورشناسايي زمين ساخت منطقه ي موردمطالعه
شناسايي خاك هاي رمبنده و ارزيابي پتانسيل رمبندگي (مطالعه موردي: خاك روستاهاي سلمان آباد، حميدآباد، چهل مني (دشت جيرفت))
اثر جريان نشت برروي شستشوي مصالح بدنه و پي سد خاكي درودزن به روش عددي
بررسي خطر زلزله بر روي بدنه سد خاكي شاه قاسم واقع در شهر ياسوج
مروري برروش هاي بيولوژيكي بهسازي خاكو مقايسه آن با روش هاي سنتي
ارزيابي فرآيند تثبيت خاك رس و خاكهاي مسئله دار با مصالح سنتي
امكان سنجي پايدارسازي شيب ها با استفاده از ريز شمع ها به روش عددي
تحليل ديناميكي سد هاي خاكي با استفاده از روش اجزاي محدود (مطالعه موردي)
اثر تسليح بالشتك شني بر رفتار بار- نشست گروه شمع با عدم اتصال دال سر شمع به شمع ها
راه حل هاي تحليلي و عددي براي پيش بارگذاري خلاء با توجه به شعاع توزيع كرنش مرتبط
تخمين مقادير نشست آني از روش هاي تعادل حدي و مقايسه با نتايج ابزار دقيق سد پانزده خرداد
ويژگي هاي مقاومت برشي و شيميايي خاك هاي سرخ (lateritic soils) آلوده به شيرابه
بررسي تاثير درصد جذب آب و ميزان بارگذاري بر پارامترهاي مقاومت برشي خاكهاي چسبنده
بررسي تاثير تركيب شيميايي بنتونيت بر ميزان جذب آب با استفاده از مطالعات XRF
مطالعه پاسخ ديناميكي تغيير مكان هاي نسبي ساختمان هاي منظم واقع در زمين هاي نوع چهار بر اساس روشهاي تحليل طيفي و تاريخچه زماني (استاندارد ۲۸۰۰- ويرايش ۴)
بررسي پارامترها و پروفيل خاك بر روي عملكرد سيستم راديه شمع و گروه شمع
بررسي خصوصيات مكانيكي دولوميت هاي منطقه ي شهرضاي اصفهان مورد استفاده در صنايع مختلف
بررسي عددي سه بعدي بيرون كشش ژئوگريد در خاك ماسه اي با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS
پيش بيني پتانسيل روانگرايي خاك با استفاده از ماشين بردار پشتيبان (SVM)
پيش بيني شاخص فشردگي خاكهاي رسي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان (SVM)
تحليل و بررسي وضعيت و دلايل اضافه حفاري در تونل مطالعه موردي : تونل شهيد حكيم (تهران)
رفتار ريزشمع ها تحت اثر باراستاتيكي در خاك هاي ماسه اي غيراشباع به روش المان محدود (PLAXIS)
بررسي عددي و عملي اثر سد بر تغييرات بستر رودپايين دست (مطالعه موردي: سدكرخه)
بررسي عددي ضريب اطمينان پايداري شيرواني هاي خاكي با استفاده از نرم افزار Matlab
بررسي دبي جريان و دبي رسوب در ايستگاه هاي هيدرومتري رودخانه مطالعه موردي: رودخانه سيوند
بررسي تأثير الياف نايلون (۶-۶) و خرده هاي لاستيك فرسوده بر چسبندگي و زاويه اصطكاك داخلي خاك ماسه اي
پاكسازي خاك هاي آلوده با استفاده از روش خاكشويي و مواد شيميايي
بررسي عددي رفتار گروه شمع تحت بارهاي جانبي سيكلي در خاكهاي رسي
طراحي پي هاي سطحي بر اساس تحليل قابليت اعتماد
Slope Stability Analysis of SHAKPAKBABA – A First Tunnel of KAZAKHSTAN, in International Transport Corridor
Experimental investigation of the effective factors on the unconfined compressive strength of soil-cement materials
توسعه ي روش قطعات به حالت تقارن محوري در جريان تراوش محبوس آب از خاك
مروري بر خصوصيات حرارتي خاك و روش هاي تعييه آن
بررسي روش هاي بي خطر سازي خاك هاي آلوده به مواد نفتي
بررسي اثر يك حفاري روباز (قطاعي) و يك حفاري روبسته دايره اي شكل بر ظرفيت شالوده سطحي با استفاده از روش اجزا محدود
بررسي طول و موقعيت ديوار هاي آب بند افقي و قائم بر دبي عبوري و فشار آپ ليفت وارد بر فنداسيون سد بتني
مدلي جديد براي شاخص فشردگي خاك هاي ريزدانه با استفاده از برنامه نويسي ژنتيك (MGGP) چند ژني
تأثير مجاورت شيرواني هاي تحت اثر جريان آب هاي زيرزميني بر ظرفيت باربري شالوده هاي عميق با روش اجزاء محدود
بررسي تأثير سرعت امواج طولي و چگالي خشك بر روي چقرمگي شكست مود I سنگ ها
مروري بر عمليات شكست هيدروليكي در صنعت نفت و گاز
ارزيابي ميزان كارستي شدن ساختگاه سد لجامگير با استفاده از روشهاي ژئوالكتريك و ژئورادار
بررسي ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي جهت انتخاب ساختگاه سد خاكي لجامگير
بررسي اندركنش خاك و شمع در زلزله هاي حوزه دور و نزديك
نشست زمين در دشت رفسنجان بر اثر افت سطح آب هاي زيرزميني
بررسي روشهاي طراحي لرزه اي سازه هاي زيرزميني
پهنه بندي خطر روانگرايي در شهر بندرعباس
تاثير موقعيت و زاويه نصه پرده آب تند تر كنترل ترواش در پي سدهاي خاكي
A review of nonintrusive testing methods for assessment of retained cohesionless backfills
استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در تخمين ظرفيت باربري شالوده هاي سطحي واقع بر بسترهاي چند لايه
آناليز تثبيت و پايدارسازي سازه هاي زيرزميني با مدلسازي عددي
بررسي اثر ارتفاع بحراني ديوارهاي حائل بر پايداري آن و گسيختگي خاك زير ديوار با مطالعه موردي بر روي ديوار حائل مسكن مهر سربيشه
Assessment of distribution of load in large piles embedded in dry sand of central porch’s foundation of Mossalla Building by measuring data and finite element method
صحت سنجي تحليل سازه اي در نرم افزار ژئوتكنيكي (PLAXIS(2D
تحليل تأثير نوع زهكش بر روي استهلاك فشار آب حفره اي بدنه سد خاكي در حال ساخت
بررسي تأثير تسليح لايهي ماسهاي با ژئوگريد و ژئوتكستايل بر ظرفيت باربري بسترهاي رسي نرم
بررسي تأثير تثبيت با سيمان لايه ي ماسه اي بر ظرفيت باربري بستر رس نرم
پيش بيني توزيع خردايش حاصل از انفجار بر اساس ويژگي هاي ژئومكانيكي توده سنگ برجا و مقايسه آن با نتايج آناليز تصويري در معدن آهك كارخانه سيمان اروميه
برآورد خرج ويژه در معدن مس سونگون با استفاده از روش هاي مبتني بر ويژگي هاي توده سنگ برجا
مقاومت فشاري خاك تثبيت شده با مواد پتروشيمي (اپوكسي رزين)
بررسي مقاوم سازي شيرواني ها با لحاف هاي ژئوسنتتيكي و تحليل عددي آى با نرم افزار plaxis 2d؛ مطالعه ي موردي ساحل جزيره قشم
تغييرات خصوصيات ژئوتكنيكي مواد زائذ جامد شهري در مراحل مختلف تجزيه بيولوژيكي
بررسي پايداري شيب محل دفن زباله
آناليز پايداري شيرواني ها خاكي با استفاده از ريزشمع به روش نرم افزار المان محدود
Effect of Facing Stiffness in composite soil anchor-nailing
محاسبه نيروي ميخ ها در ديوارهاي پايدار شده با ميخكوبي به روش قطعات مايل
آبگذري ساختگاه سد سيمره با نگرشي ويژه برطرح توسعه پرده آب بند (استان ايلام)
بررسي فشار آب منفذي سد خاكي كبودوال با كاربرد نتايج تحليلي و ابزار دقيق
مطالعه تغيير مكان هاي پي و بدنه سد خاكي كبودوال با استفاده از نتايج تحليل عددي و ابزار دقيق
تأثير طول الياف پلي پروپيلن بر مقاومت كششي خاك ريزدانه تسليح شده با الياف و تثبيت شده با آهك
علل بروز ترك هاي طولي در سد خاكي درونگر با كاربرد نتايج ابزار دقيق
كاربرد اصل تنش موثر در مكانيك خاك هاي غيراشباع: محدوديت ها و مزيت ها
مدل سطح مرزي خميري براي شبيه سازي رخداد سازواري در رس آماسي غيراشباع تحت بار هدروليكي تناوبي
مطالعه آزمايشگاهي پارامترهاي مقاومت برشي زباله هاي جامد با استفاده از دستگاه برش مستقيم بزرگ مقياس
تحليل عددي تاثير تسليح بستر بر افزايش ظرفيت باربري شالوده سطحي تحت بارگذاري خارج از مركز
بررسي تغييرات فشار جانبي لرزه اي و شكل توزيع تنش تحت باز زلسله واقعي در ديوارهاي حايل وزني
مطالعه عددي اثر خصوصيات ساختگاه بر فركانس ارتعاش آزاد ديوارهاي حائل
تحليل ديناميكي و بررسي ارتعاشات ناشي از عبور قطار بر روي بناهاي مجاور در مسير تونل
بررسي اثر افزودن پليمر محلول در آب برروي پارامترهاي مكانيكي رس كائولينيتي
تحليل رفتار خط فرياتيك در سدهاي خاكي همگن با استفاده از نرم افزار Comsol Multiphysics
بازشناسايي سدهاي خاكي همگن و بررسي علل تخريب حاصل از نشت آب
بررسي سرعت نشت در پايين دست سدهاي خاكي همگن با استفاده از نرم افزار comsol multiphysics
كاربرد نرم افزار Comsol Multiphysics در مدل سازي خط نشت سدهاي خاكي
مروري براستفاده از آهك و سيمان براي كاهش پتانسيل تورم خاك هاي متورم شونده
Deep Failure beneath Supported Sheet-Pile Walls in Sand
Shear Band Initiation in Work Hardening Sands
Lagrangian and ALE Finite Elements in Bearing Capacity Problem of Surface Footings
بررسي عددي ظرفيت باربري پي هاي نواري مجاور واقع بر ماسه
كاربرد آزمايش نفوذ سنجي ديناميكي در كنترل درصد تراكم هسته سدهاي خاكي
اثر زاويه ميخ در مقاومت بيرون كشيدگي ميخ ها به روش مدل سازي عددي سه بعدي
تأثير رطوبت و سنگ شناسي بر ويژگي هاي سايشي آبرفت ها (مطالعه موردي آبرفت هاي جنوب غربي قم)
مدلسازي سه بعدي اثر شكل سربار در رفتار شيرواني ميخكوبي شده
مقايسه نشست سطحي زمين در دو روش عددي و تجربي در تونل هاي دوقلوي مترو تبريز
Bearing capacity of embedded footing supported by unreinforced and geocell reinforced bed
تحليل و بررسي پاسخ ديناميكي گروه شمع تحت اثر تونلزني در شرايط لرزه اي
برآورد ميزان همگرايي تونل انتقال آب چهل چاي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و برنامه المان مجزاي ۳DEC
Intelligent back analysis using data from the instrument
الزامات مورد نياز براي برداشت و تفسير داده هاي ميكروترمور؛مطالعه موردي ؛ شهر بجنورد
تحليل نشست پي هاي سطحي با استفاده از روش المان محدود تصادفي
نحوه جمع آوري وزهكشي بيوگاز در سيستم لند فيل
بررسي آزمايشگاهي تثبيت خاك هاي دانه اي فاقد چسبندگي با سيمان به روش اختلاط عميق (Deep Soil Mixing)
استفاده از خاكستر پوسته برنج در تثبيت خاك ها با آهك
رابطه پارامترهاي حدود اتربرگ با نسبت تخلخل اوليه و وزن مخصوص طبيعي خاك (مطالعه موردي بندر شهيد رجايي)
بررسي روش هاي بهسازي خاك هاي ريزدانه با استفاده از مواد افزودني
مطالعه رفتار مقاطع عرضي تونل دايره اي تحت تغيير شكل هاي حلقه اي ناشي از انتشار قائم امواج برشي
Evaluating Soldier pile retaining walls behavior under static and Pseudo-static analysis
بررسي عددي تأثير ستون سنگي و شمع در كاهش پتانسيل روانگرايي
بررسي رفتار ديناميكي گودبرداري هاي ساختماني تثبيت شده با روش تركيبي ميخ كوبي و مهاربندي (انكراژ)
بررسي تاثير انتخاب مدل رفتاري بر عملكرد گودبرداري هاي ساختماني تثبيت شده با روش ميخ كوبي در زمين دو لايه اي
قابليت اعتماد تحليل پايداري شيب هاي خاكي با درنظر گرفتن ناحيه ي لغزش فازي
بررسي تاثيرآلودگي به مواد هيدروكربني بر پارامترهاي مقاومتي در خاك هاي درشت دانه
مقايسه دو عامل نفت و گازوئيل بر عملكرد مقاومتي در خاك هاي درشت دانه آلوده بر پايه آزمون برش مستقيم
بررسي عددي كارايي روش ميخ كوبي در پايداري شيرواني هاي خاكي با استفاده از نرم افزار ABAQUS
ارزيابي اثر بارندگي بر پايداري لغزش افسر آباد با استفاده از روش اجزاي محدود
پاسخ لرزه اي سد هاي خاكي با در نظر گرفتن اثر خصوصيات ديناميكي نواحي غير اشباع
بررسي اثر تغييرات درجه اشباع خاك بر رفتار لرزه اي ديوارهاي حائل
بررسي تاثير آهك زنده بر خصوصيات بتن غلتكي روسازي راه
بررسي تاثير پوزولان تفتان بر خصوصيات بتن غلتكي روسازي راه
آناليز ظرفيت باربري و رفتار پاسخ شمع ها با استفاده از روش بدون شبكه ي المان طبيعي
آناليز و مقايسه اقتصادي روش اجراي شمع و خرپا در گودبرداري ها
مدل سازي عددي رفتار لرزهاي شمع ها در خاك ماسه اي روانگرا
تحليل رفتار ديناميكي شمع منفرد در خاكهاي مستعد روانگرايي
ارزيابي ريسك ناحيه هاي خرد شده در پروژه هاي تونل سازي مكانيزه با استفاده از روش ماتريس ريسك فازي (مطالعه موردي قطعه دوم تونل امامزاده هاشم (ع))
بررسي پاسخ ديناميكي شمع تك با باربري نوك در اثر ارتعاش قائم
مطالعه ي روش هاي طراحي پي هاي راديه-شمع و ارزيابي رفتار بار نشست اين پي ها با استفاده از روش هاي مختلف
معرفي يك مدل تجربي به منظور ارزيابي پتانسيل روانگرايي به روش انرژي كرنشي
بررسي رفتار مكانيكي سنگدانه ها تحت شرايط فشاري تك محوري محصور شده از طريق شبيه سازي با بتن پودري واكنش پذير
تحليل لرزه اي تاثير تراز مخزن بر پايداري شيرواني جناح راست مخزن سد قلعه چاي
بررسي تاثير مدول برشي و ميرايي در تحليل ديناميكي شيرواني
تحليل پايداري شيرواني هاي خاكي بهسازي شده به روش بيولوژيك
مطالعه آزمايشگاهي اثر دانه بندي و سرعت حركت مصالح دانه اي بر پديده جداشدگي
مقايسه ظرفيت باربري جانبي شمع ها با لحاظ اندركنش خاك و شمع با استفاده از روش گوه كرنش
ارزيابي ظرفيت بيرون كشيدن انكرها در خاك هاي دانه اي
ظرفيت بيرون كشيدن بلوك انكر در ماسه اشباع نشده
بررسي عددي ظرفيت باربري پي حلقوي بر روي خاك هاي دانه اي و حباب هاي تنش زير آن
بررسي ازمايشگاهي فشار محرك پشت ديوار حائل در حالت حركت انتقالي با در نظر گرفتن تاثير عرض ديوار
سهم اعضاي متقاطع عرضي در اندركنش ماسه ژئوگريد در آزمايش برش مستقيم
بررسي تأثير آهك برروي خاك هاي مسئله دار رسي در نوار ساحلي استان هرمزگان
بهسازي خاك با استفاده از روش هاي ميكروبي و زيستي و امكان استفاده از آ ن ها در ايران
مروري بر مطالعات انجام شده در رابطه با تخمين نشست سطح زمين بر اثر گودبرداري
مروري بر مطالعات صورت گرفته در زمينه ارزيابي و آسيب پذيري ساختمان مجاور گودبرداري
بررسي پارامترهاي ژئومكانيكي ماسه انزلي با توجه به نتايج آزمون هاي صحرايي وآزمايشگاهي
نيلينگ و انكراژ سيستم بهينه پايدارسازي گود
بررسي تئوريك نمودار نشست يك سد در دوران ساخت و نحوه پردازش نتايج حاصل از نرم افزار اجزاء محدود و مقايسه با داده هاي ابزار دقيق در سد ونيار
ظرفيت باربري فونداسيون spudcan باكتي براي سكوهاي حفاري بالا روي دريايي
ارزيابي تأثير روانگرايي بر موج شكن هاي توده سنگي
روشهاي اعمال تأثير شيب زمين در محاسبه ظرفيت باربري فونداسيون هاي مجاور شيب
مدل سازي عددي تأثير شكاف طبيعي بر روي پديده شكست هيدروليكي
ارزيابي بهسازي در خاك هاي نرم با استفاده از روش PVD؛ بررسي مزايا و معايب
بررسي پتانسيل خورندگي خاك هاي مارني اطراف شهر قم
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي نواري متكي بر شيرواني ماسه اي اشباع مسلح شده با ژئوسل
بررسي شيوه ساخت TOP-Down Method در پروژه اجراشده شبستان زيرين صحن امام هادي (ع) حرم حضرت معصومه (س)
بررسي اثرات تراكم ديناميكي بوسيله تعيين عمق بهبود در دستگاه ضربه زن سبك با انرژي كم بوسيله ضربه
بررسي اثرات تراكم ديناميكي بوسيله تعيين راندمان دستگاه ضربه زن سبك با انرژي كم بوسيله ضربه
بررسي اثرات تراكم ديناميكي بوسيله تعيين نشست وزنه در خاك در دستگاه ضربه زن سبك با انرژي كم
تعيين پارامترهاي ديناميكي خاك ماسه اي در دستگاه ضربه زن سبك با انرژي كم با استفاده از مدل سختي موج فعال شده (Wak Test)
محاسبه فاصله ايمن لوله ها و خطوط برق زير خاك در تراكم ديناميكي با انرژي كم به روش اجزا محدود
توزيع تنش ناشي از تراكم ديناميكي در خاك هاي ماسه اي به روش هاي مختلف
محاسبه فاصله ايمن ساختمان هاي مجاوردر تراكم ديناميكي با انرژي كم به روش اجزا محدود
تعيين پارامترهاي ديناميكي خاك ماسه اي با استفاده از مدل سختي موج فعال شده (Wak Test)
پارامترهاي ديناميكي انواع خاك ماسه اي در دستگاه ضربه زن سبك براي كوبه به وزن ۴۴۸ كيلوگرم
تعيين پارامترهاي ديناميكي انواع خاك ماسه اي با استفاده از مدل سختي موج فعال شده (Wak Test)
مدلسازي عددي رفتار خاك هاي تثبيت شده با سيمان
طراحي بهينه راديه شمع برمبناي روش تاگوچي تحت تركيب بارهاي عمودي و جانبي با استفاده از تحليل عددي
بررسي رابطه بين پارامترهاي لرزه اي طيفي با انديس خسارت در سازه هاي بتني
حصول پارامترهاي ديناميكي خاك هاي ماسه اي در تراكم توسط غلتك ارتعاشي ۸ تني توسط نرم افزار آباكوس و آزمايش وك
مدلسازي عددي تراكم ارتعاشي خاك هاي ماسه اي در نرم افزار آباكوس و روش هاي مختلف محاسبه ي تنش در خاك
بررسي آزمايشگاهي تاثير تغييرات تنش موثر بر مدول برشي ماكزيمم ماسه غير اشباع در مسير خشك شدگي
اثرات آلودگي و روش هاي آلودگي زدايي خاك ها
حذف سدها بررسي علل، چالش ها، گستره
تحليل رفتار پي گسترده متكي بر شمع، با استفاده از روش المان محدود و شبكه هاي عصبي مصنوعي
بررسي افت تنش انحرافي خاك در اثر افزايش فشار آب حفره اي در حين برش سه محوري
مطالعه موردي بررسي و پهنه بندي پتانسيل روان گرائي در منطقه جنوب باختري كاسپين (آستارا)
بررسي آزمايشگاهي تاثير تورم و چسبندگي در نشست خاك هاي فروريزشي با انجام آزمايش تحكيم و محاسبه پارامتر فروريزشي
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف روي رفتار ستون هاي سنگي استفاده شده در بسترهاي رسي
بررسي عددي رفتار ستون هاي سنگي در خاك هاي غيراشباع
بررسي ظرفيت باربري گروه شمع تحت بارگذاري افقي و قائم در خاك با مرز هاي غير افقي
مطالعه آزمايشگاهي پارامترهاي برشي خاك هاي ماسه اي مسلح شده با الياف پلي پروپيلن تحت شرايط متغير دانه بندي و بارگذاري
بررسي اثر پسماندهاي پايه نفتي (روغن مستعمل وسايل نقليه) بر خاك ماسه اي
بررسي آزمايشگاهي اثر مقدار و نوع ريزدانه بر ظرفيت باربري خاك هاي دانه اي در پي هاي سطحي
بررسي تاثير مشخصات گروه شمع بر ظرفيت باربري آن تحت بارگذاري قائم و افقي در خاك ماسه اي
مقايسه تأثير دوره هاي تر- خشك و يخ زدگي- آب شدگي بر روي مقاومت فشاري خاك رس تثبيت شده با سيمان و آهك
مدلسازي پيشرو داده هاي رادار نفوذي به زمين (GPR) به روش تفاضل محدود
كارايي عمليات تزريق در كنترل آبگذري زون هاي برشي گسل هاي محدوده ساختگاه سد رودبار لرستان
بررسي اثر پارامترهاي فيزيكي بر زاويه اصطكاك ماسه متراكم با استفاده از رگرسيون چند متغيره
ارزيابي رفتار وابسته به زمان شاتكريت در مدلسازي سه بعدي تونل دسترسي (مطالعه موردي تونل انتقال آب سد كاني سيب)
تحليل پايداري و تعيين فاصله داري سينه كار در مدلسازي سه بعدي تونل دسترسي (مطالعه موردي تونل انتقال آب سد كاني سيب)
بررسي بزرگنمايي آبرفت ها در مسير متروي قم
تحليل انرژي سازههاي بلند مرتبه فولادي با مهاربندهاي واگرا روي خاك رس در حوزه نزديك و دور از گسل
بررسي رفتار روانگرايي ماسه مسلح با نوار لاستيك با استفاده از ميز لرزه
بررسي عددي كارآيي ژئوگريد در كاهش نشست پي هاي سطحي واقع بر لنزماسه اي روانگرا
ارزيابي و كنترل مشخصات ستون هاي جت گروت
بررسي پاسخ لرزهاي دره هاي دو بعدي V شكل در برابر امواج مهاجم SV قائم
Effects of liquefiable soil thickness and ground-motion characteristics on seismic earth dam performance
مطالعه تأثير شكل هسته بر رفتار سدهاي خاكي با هسته آسفالتي تحت زلزله هاي ميدان دور
تغيير مكان لرزه اي شيب هاي خاكي به روش بلوك لغزنده با استفاده از شتاب تسليم متغير حاصل از نتايج آزمايش برش حلقه
An Experimental Investigation on Design Parameters of Geocell Reinforced Sand
بكارگيري شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني ظرفيت باربري شمع
پيش بيني تراوش از بدنه سد خاكي با بكارگيري شبكه عصبي – فازي تطبيقي
Effect of Geo-synthetic Reinforcement in Reduction of Settlement Caused by Liquefaction
پيشنهاد سيستم نگهداري نروگاه سد پيرتقي با استفاده از نرم افزار ۳DEC
مطالعه تأثيرات فاصله شمع ها بر روي پي هاي راديه با شمع طرح اختلاط عميق
مطالعه خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي انتقال يافته جنوب شرق همدان (منطقه سياهكمر)
بررسي تاثير تراكم ميخ ها بر روي رفتار ديوار ميخ كوبي شده با استفاده از دستگاه سانتريفيوژ ژئوتكنيكي
آناليز ديوار مهاربندي شده با عناصر فشاري (استرات) با استفاده از نرم افزار پلاكسيس دوبعدي
آناليز ديوار مهاربندي شده با انكرهاي پيش تنيده با استفاده از نرم افزار پلاكسيس دوبعدي
بررسي تاثير نسبت لاغري شمع ها در پايداري گودبرداري به وسيله ديوار نگهبان شمعي
بررسي تاثير جنس خاك در پايداري لرزه اي گودبرداري به وسيله ديوار نگهبان شمعي
بررسي تاثير نسبت گيرداري شمع ها در پايداري گودبرداري به وسيله ديوار نگهبان شمعي
بررسي و مقايسه رفتار خاكريز خاك ماسه اشباع با خاكريز خاك ماسه خشك تحت بارگذاري انفجار موشك MK
مقايسه و بررسي ننايج آزمايشگاهي انفجار مين در خاك ماسه خشك با نتايج مدل طراحي شده در نرم افزار
تحليل استاتيكي تونل هاي دايره اي و نعل اسبي اصلاح شده
آناليز رفتارسنجي تنش- كرنش خاك ماسه اي Toyoura با استفاده از مدل رفتاري Sand Unified
آناليز رفتارسنجي تنش- كرنش خاك ماسه اي Nevada با استفاده از مدل رفتاري Sand Unified
آناليز رفتارسنجي تنش- كرنش خاك ماسه اي Sacramento River با استفاده از مدل رفتاري unified sand
بررسي مطالعات ژئوسنتتيك ها به عنوان تقويت كننده لايه اساس و خاك بستر در راهسازي
بررسي ميزان تاثير هندسه شمع بر ظرفيت باربري و نشست آن در خاك ماسه اي غير اشباع، تحت اثر بار فشاري
Partial Winkler Foundation Effects on the Natural Frequency of the Uniform Timoshenko Beam
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي داراي بازشو در قاب دوبعدي بر روي بستر خاك نوع دو
Natural frequency analysis of beam on Pastemak elastic foundation with Variable subgrade Coefficient
بررسي آزمايشگاهي اصلاح بهينه پارامترهاي مقاومت برشي خاك ماسه اي رس دار مسلح شده با ژئوتكستايل
توليد بيوگاز در لندفيل و روش هاي كنترل آن
مقايسه روابط كلاسيك و اجزا محدود در تعيين ظرفيت باربري پي ها روي خاك رسي
ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي منفرد بر روي خاك دانه اي دولايه
تعيين ظرفيت باربري پي منفرد روي لايه ماسه اي به روش اجزاي محدود
نگهداري جبهه كار تونل حين حفاري ماشين هاي تمام مقطع مكانيزه
بررسي معيارهاي انتخاب ماشين حفاري تمام مقطع جهت حفر تونل
تعيين فشارهاي تعادلي زمين در سينه كار حفاري تونل
محاسبه حداقل فشار سينه ماربه روش عددي تفاضل محدود درحفاري TBM-SLURRY
مقايسه تحليل پايداري سد خاكي مهاباد به روش احتمالاتي و تعادل حدي
ارزيابي رفتار مكانيكي خاك رسي غيراشباع تحت تغييرات مكش و بارگذاري با استفاده از نرم افزار Geostudio
بررسي عددي ضريب اطمينان گروه شمع در پايداري شيرواني هاي رسي غيراشباع و ماسه اي
مدلسازي عددي برآمدگي زمين در اثر بارندگي و تغييرات مكش بافتي در خاك رس غيراشباع
ارزيابي روشهاي اندازه گيري صحرايي در تعيين هدايت هيدروليكي اشباع خاك
مروري بر مساله سازند گچساران مخزن سد گتوند عليا قسمت اول: معرفي و تشريح ابعاد مساله
بهسازي خاك با استفاده از بيوآنزيم ها
Stress and Displacement Study of Earth-Fill Dam in Layered and Single-Layer Models
Review on Biological Methods Applications in Geotechnical Engineering
بررسي روش هاي زيست پالايي در رفع آلودگي خاك ها
Study of the Effects of Loose Clay Layer Existence on Sheet Piling Excavation Method
Comparision of HS and MC Constitutive Models in Sheet Piling Excavation Method in Dry Soil Layered Models (Dynamic alysis)
بررسي عملكرد شمع هاي مبدل انرژي به عنوان سيستم سرمايش و گرمايش ساختمان
بررسي پارامترهاي هيدرولوژيكي حوزه سرباز
بررسي منابع آب دشت ايرانشهر
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد سياهو
بررسي رفتار هيدروليكي توده سنگ ساختگاه سد سياهو در آزمايش هاي لوژان
افزايش ارتفاع سدهاي خاكي با استفاده از ژئوممبرين
بررسي تاثير فرايند هاي بيولوژيكي بر مقاومت برشي خاك هاي ماسه اي به كمك آزمايش برش مستقيم
تحليل و پايدارسازي زمين لغزش منطقه طالقاني گرمي
بررسي اثر افزايش وزن مخصوص خشك بر مقاومت برشي خاك ريزدانه شهر مشهد در حالت اشباع
پيشنهاد يك دستگاه جديد براي بررسي رفتار برشي سطح مشترك خاك و سازه
Determination Of Seismic Bearing Capacity Of Strip Footings Using Krey’s Method
بررسي مقاومت خاك كائولينيت آلوده بو گازوئيل تثبيت شده با آىك و سيمان
علل رايج تخريب سدهاي خاكي
بررسي عددي تاثير همزمان فواصل طولي و عرضي در گروه شمع بر ميزان تغيير در رفتار مهندسي گروه شمع (ظرفيت باربري،نيروي محوري، نيروهاي برشي، ممان خمشي)
بررسي تاثير ميسان تراكم قرارگيري شمع بر ظرفيت باربري و نيروي برشي شمع
بررسي عددي تاثير تغييرات ضخامت و طول لبه ي آزاد سرشمع در گروه شمع بر نيروي برشي و ممان خمشي شمع در دوحالت استاتيكي و ديناميكي
تاثير درجه حرارت عمل آوري بر مقاومت تك محوري خاك هاي رسي
بررسي پروسه ايجاد ساختار در خاك هاي رسي با عمل آوري حرارتي
ارزيابي عددي ظرفيت باربري گروه ستون هاي سنگي مسلح
مروري بر روش هاي طراحي ستون هاي سنگي غير مسلح و مسلح شده با ژئوسينتتيك ها
بررسي تأثير الياف ظايعاتي صنعت فرش بر مقاومت فشاري و كششي خاك رسي
بررسي عددي تأثير فاصله ي عرضي شمع ها در گروه شمع بر ميزان تغيير در رفتار مهندسي گروه شمع (ظرفيت باربري شمع، جابجايي قائم و افقي)
تاثير تقويت بستر در كاهش نشست سطح راه با استفاده از ژئوگريد (بررسي نتايج ميداني و مقايسه آن با تحليل عددي)
برآورد زاويه بهينه شيب شيرواني درديوارهاي معادن روباز (مطالعه موردي: شيرواني معدن مس سرچشمه)
مدلسازي و بررسي نشت از بدنه و پي سد خاكي با استفاده از نرم افراز SEEP/W (مطالعه موردي: سدخاكي سيوند)
اثرات توپوگرافي محلي برپاسخ لرزهاي ساختگاه
مقايسه تأثير الياف مصنوعي در خصوصيات خميري و مقاومتي انواع خاك هاي ريزدانه مسلح شده اليافي
بهينه سازي طراحي ژئوتكنيكي پي هاي عميق پل ها به كمك روش هاي تطبيقي
بهينه يابي مكان شمع و بررسي پارامترهاي موثرشمع درپايدارسازي شيب هاي خاكي
مقايسه نتايج حاصل از تثبيت خاك متورم شونده با آهك هاي متنوع
بررسي ساختار هاي زير سطحي و بهينه سازي حفاري هاي اكتشافي در تونل انتقال آب كاني سيب با استفاده از روش هاي ژئو الكتريكي و ژئو تكنيكي
مدل سازي لايه هاي زير سطحي و بررسي آب هاي زيرزميني دشت كيوي- اردبيل با استفاده از روش هاي ژئوالكتريكي و ژئوتكنيكي
تحليل پايداري و نشست سطحي تونل مترو با استفاده از نرم افسار Flac3D و مدل هاي تجربي
بهسازي پي ساختگاه سد خاكي- مخزني سيلوه بر اساس شاخص هاي ژئو تكنيكي
مطالعه ژئوتكنيكي ساختگاه و تعيين پارامترهاي طراحي سد خاكي سيلوه
اثر انتشار امواج لرزه اي بر روي لوله هاي مدفون در خاك
بررسي رفتار ديناميكي دره نيم دايره اي با نسبت هاي بازشدگي مختلف روي پراكنش امواج زمين لرزه
تحليل ديناميكي اندركنش خاك شمع
بررسي عددي رفتار شمع در خاك رس تحت بار زلزله
اثر در نظر گيري اندركنش خاك- سازه بر پريود طبيعي سوله ها
بررسي شرايط محيطي موثر بر پايايي بتن براي پي هاي سطحي در منطقه سيستان
بررسي علل، خطرات و راهكارهاي عملي در خصوص هجوم شن هاي روان در ايستگاه راه آهن سپررستم در استان قم
بررسي پايداري شيرواني بالادست سد خاكي تحت افت ناگهاني سطح آب مخزن مطالعه موردي: سد مخزني ماشكيد سيستان و بلوچستان
تأثير زهكش در پايداري ديواره ي بالادست سدهاي خاكي هنگام تخليه ي سريع آب مخزن مطالعه موردي: سد مخزني ماشكيد علياي سيستان و بلوچستان
تعيين نمودار ظرفيت باربري گروه ريزشمع توسط روش عددي و تحليلي
بررسي اندركنش خاك با FRP به وسيله آزمايش برش مستقيم
ارزيابي پتانسيل روانگرايي بر اساس نتايج آزمايش نفوذ استاندارد (مطالعه موردي شهرستان كرج)
بررسي پتانسيل تورم خاك هاي رسي مناطق مختلف شهرستان كرج
بررسي ميزان تأثير پذيري نرخ پيشروي ماشين تونل بري از مقاومت توده سنگ
بررسي ميزان ارتباط نرخ نفوذ ماشين تونل بري و مدول الاستيسيته توده سنگ
شناسايي خاك هاي رمبنده و بهسازي آن به روش تراكم ديناميكي (مقايسه نتايج مدل عددي و آزمايشگاهي برروي مطالعه موردي)
تعيين تاثير پوكي سفره بر روي حريم بهداشتي چاه هاي آب شرب، براي يك آلاينده ويروسي
تعيين تاثير گراديان هيدروليكي سفره بر روي حريم بهداشتي چاه هاي آب شرب، براي يك آلاينده ويروسي
مطالعه وضعيت آبگذري از بستر سد خراسان ۳ با تأكيد بر آزمون لوژان
ارزيابي تزريق پذيري توده سنگ هاي ساختگاه سد خراسان ۳ با استفاده از شاخص نفوذپذيري ثانويه SPI
بررسي فشار تورم ناشي از وجود سولفات در خاك هي رسي تثبيت شده با آهك
تجزيه و تحليل نظريه پديده شكست سنگ هاي شكننده
تحليل لرزه اي سه بعدي سدهاي سنگريزه بتني در معرض امواج تفرق يافته
تخمين فشار جانبي فعال خاك روي ديوارهاي حايل با روش مشخصه هاي تنش
ارزيابي خصوصيات زمين شناسي مهندسي مصالح خرد سنگي در حاشيه آزادراه همدان- ساوه
بررسي كيفيت توده سنگ مسير مترو صفه- بهارستان
اثر طول و قطر شمع ها بر نشست تفاضلي پي هاي شمع- راديه با استفاده از مدلسازي عددي
مروري بر تاثير ابعاد جعبه بر نتايج آزمايش برش مستقيم
تحليل ديناميكي سد هاي خاكي با نرم افزار Geostudio (مطالعه موردي سد كرخه)
بررسي نشست نامتقارن دوربرگردان هاي هوايي با اجراي شالوده هاي ناهمگن به علت وجود معارضين زيرسطحي
سدهاي خاكي و مشخصات فيزيكي آنها
Dredged Material Applications – A Case Study on Shahid Rajaee Port Complex
مدلسازي عددي پيش بار گذاري با زهكش هاي عمودي پيش ساخته با ملاحظه اثر دستخوردگي
ارزيابي مكانيسم و پتانسيل رخداد پديده روانگرايي و روش هاي كنترل و كاهش اثرات آن با نگرش بهسازي خاك و طرح سازه اي
تأثير زبري ناپيوستگي ها در مقاومت فشاري يك محوري سنگ
عوامل مؤثر بر طرح اختلاط بتن پلاستيك پرده آبند سدهاي خاكي
بررسي پارامترهاي مؤثربرمقاومت بيرون كشيدگي خاك ميخ با استفاده ازمدل سازي عددي
بهبود خواص مكانيكي خاك هاي رمبنده (مطالعه موردي عمليات راهسازي پروژه حرم تا حرم در قم)
صحت سنجي نتايج مدل سازي هاي عددي بر مبناي روش المان محدود در پروژه هاي گودبرداري (مطالعه موردي: گود پروژه آزمايشگاه دانش در تهران)
بهسازي خاك بستر با استفاده از الياف پلي پروپيلن به منظور كاهش ضخامت سازه اي روسازي راه
مطالعه اثر نوع خاك بر روي طيف خطر لرزه اي شهرستان بابلسر
طراحي، ساخت و كاليبراسيون فشار سنج هيدروليكي براي استفاده در تونل
كاربرد ژئوپليمر آهك-سرباره در بهبود خصوصيات ژئومكانيكي خاك هاي نرم رسي
به كارگيري روش مجموعه هاي تصادفي براي بررسي عدم قطعيت در تحليل اجزاي محدود گودبرداري ها
مطالعه عددي اثر بار ديناميكي بر مقاومت بيرون كشيدگي سيستم ميخكوبي در خاك هايمختلف
تأثير نحوه مدلسازي و مشخصات ستون شني بر پايدارسازي شيرواني هاي خاكي
مطالعه موردي سد خاكي علويان در شرايط ساخت و بهره برداري با مدل هاي رفتاري مختلف
Cement Kiln Dust as Stabilizing Material for Urmia Peat
بررسي عددي ظرفيت باربري پي سنگ با استفاده از معيار هوك وبراون، در دو حالت جريان همبسته و غير همبسته
ارزيابي نرخ فرسايش داخلي خاك رس واگراي تسليح شده با الياف پلي پروپيلن
بررسي آزمايشگاهي مقاومت برشي تركيبات غير اشباع ماسه- كائولين با استفاده از دستگاه برش مستقيم
روش هاي نوين پايداري گود
بررسي المان محدود ماكزيمم لنگر خمشي شمع هاي بتني درجا براي مهارگودبرداري با خاك ريزدانه رسي و پيش بيني ژنتيكي آن
كاربرد روش تداخل سنجي تفاضلي راداري (D-In SAR) در مطالعه فرونشست دشت دامنه
بررسي و تحليل زمين شناسي مهندسي و زئوتكنيكي زمين لغزش نقل در منطقه پادناي سميرم
Physical modeling of tunnel face stability
مقايسه ظرفيت باربري فونداسيون هاي دايره اي و مخروطي بر روي خاك مسلح شده با ژئوگريد
Reliability evaluation of rock wedge stability with correlated failure mode by SCM
بررسي و تحليل پايدارسازي شيب خاكي به روش تعادل حدي و اجزاي محدود با تمركز روي دو روش ميخكوبي و انكراژ
مقايسه عددي ظرفيت باربري شمع هاي پلكاني و استوانه اي در خاك ماسه اي تحت بار محوري استاتيكي به روش اجزاء محدود
مدل سازي عددي بررسي تأثير بار راك بولت بر رشد ترك از درزه هاي Y شكل
تاثير كشش راك بولت بر رفتار برشي درزه هاي پيراموني با طول هاي مختلف
تاثير طول پل سنگ بر رفتار لغزشي درزه درآزمايش كشش راك بولت
مطالعه اثر فاصله داري راك بولت بر رفتار برشي درزه مجاور
تاثير بار كششي راك بولت بر رفتار برشي درزه با زاويه داري مختلف
اثرات افزودن سيمان بر مقاومت برشي خاك هاي سست فاقد چسبندگي (ماسه اي)
اثر بارگذاري انفجاري بر خاك ماسه اي مسلح شده با ژئوسنتتيك ها
مطالعه اثر عمق قرارگيري لوله هاي مدفون در خاك ماسه اي تحت اثر بارگذاري انفجاري با استفاده از روش المان محدود
تأثير ريزدانه ي غير خميري بر مقاومت روانگرايي ماسه ي انزلي در دستگاه ميزلرزه
طراحي و ساخت دستگاه جدايش مخروط به منظور بررسي چسبناكي رس به سطح فلز
بررسي عددي و تحليلي رفتار لرزه اي تونل هاي ساخته شده به روش كندوپوش
مطالعه مروري پارامترهاي موثر بر تحليل و طراحي شمع هاي با رفتار سخت در خاك هاي روانگرا در حالت هاي فاز سيكلي و گسترش جانبي
بررسي اثر گرانول لاستيك بر كاهش وزن مخصوص خاك رس
تأثير ناحيه غيراشباع خاك طبيعي زير مدفن زباله در ميزان نشت از لاينر مانع انتقال آلودگي
ارزيابي معيارها و استانداردهاي لازم براي مكانيابي محل دفن پسماندهاي جامد شهري
بررسي شاخص هاي الكنو و دراستيك براي مكان يابي محل دفن پسماند هاي جامد شهري
بررسي مدل هاي مختلف براي مكان يابي محل دفن پسماندهاي جامد شهري
قابليت اطمينان در تحليل پايداري شيب هاي سد خاكي به روش مونت كارلو (مطالعه موردي سد خاكي جاميشان)
مدلسازي فيزيكي اثر تزريق سيمان در كنترل نشست ماسه يكنواخت انزلي
تعيين تجربي سختي بين دانه اي ماسه انزلي به كمك دستگاه جعبه چندلا و شبيه سازي روش اجزاي منفصل
بررسي آزمايشگاهي خصوصيات مقاومتي خاكهاي ريزدانه آلوده به روغن موتور
مدل سازي عددي رشد ترك هيدروليكي در حالت مود مركب با استفاده از روش اجزا محدود توسعه يافته
Two And Three and Pseudo Three Dimensional Modeling of Fluid-Driven Fractures
Introducing New NON-Uniform Mesh Generation: A Case Study In Determining Tunnel Settlement
A Case Study of Soil Improvement Against Liquefaction By Using Jet grout Technique
بررسي روش هاي هوش مصنوعي در پيش بيني پايداري شيرواني ها
برآورد ميزان نشت از طريق سدهاي خاكي با استفاده از يك روش بدون شبكه بر مبناي توابع پايه نمايي
تحليل مدلسازي عددي اثرات پيش تنيدگي ژئوگريد بر پارامترهاي خاك دانه اي به روش اجزاي محدود
مطالعه تحليلي نشست وظرفيت باربري ماسه مسلح شده با ژئوگريد روي خاك رمبنده
تحليل اثرات محتواي فركانسي زلسلو بر روي رفتار لرزه اي ديوار حائل طره اي بادرنظرگيري اندركنش خاك سازه
تأثير فركانس زلزله با پايداري ديناميكي پانل نما در ديوارهاي تثبيت شده به صورت مكانيكي (MSEW)
بررسي موارد استفاده از روش قطعات افقي جهت تحليل پايذاري شيرواني هاي خاكي
بررسي اثر مسلح سازي تونل به روش طاق چتري با استفاده از تحليل اجزاء محدود سه بعدي
بررسي تاثيرات املاح آب هاي زير زميني بر روي مصالح بتني مترو صفه- بهارستان
تحليلهاي استاتيكي تنش و تغيير شكل بدنه سد داريان و مقايسه آن با مقادير واقعي حاصل از ابسار دقيق براي ارزيابي عملكرد سد
ضرورت استخراج پارامترهاي مصالح بدنه سدهاي خاكي با استفاده از تحليل هاي برگشتي براي ارزيابي عملكرد سد (با نگرشي ويژه بر سد داريان)
بررسي اثر دانه بندي مصالح سنگي در خواص بتن غلتكي مورد استفاده در روسازي راه
تاثير ايجاد ديواره هاي فومي دراطراف پي بر كاهش نشست هاي لرزه اي ساختمان
بررسي انواع مش بندي در نرم افزار Seep/w و تأثير آن بر محاسبه نشت در سده هاي خاكي همگن با زهكش دودكشي (مطالعه موردي :سد خان آباد)
ارزيابي مدلسازي عددي جريان نشت در سدهاي خاكي با استفاده از سيستم ابزار دقيق (مطالعه موردي :سد خان آباد)
ارزيابي تاثير پارامترهاي برجاي خاك بر ميزان نشست سطحي زمين ناشي از تونل سازي (مطالعه موردي: بخش شمالي خط ۱ متري اصفهان)
ارزيابي تأثير پارامترهاي هندسي و ضريب پوآسون لاينينگ تونل بر نشست سطح زمين ناشي از تونل سازي (مطالعه موردي بخش شمالي خط ۱ متروي اصفهان)
بررسي مدلسازي دوبعدي ميراگر ويسكوز در حالت پيستون يك منفد متقارن
تأثير تغيير طول پيستون در ميراگر مايع لزج
بررسي ساختار پسماند جامد شهري شهرستان شيراز و تعيين درصد رطوبت بهينه و وزن مخصوص خشك حداكثر آن
بررسي عددي تغييرمكان پوشش تونل بر اثر اجراي گودبرداري مجاور با آن
مطالعه موردي بررسي ظرفيت باربري و نشست در يك پي سنگي هوازده و درزه دار
پيش بيني پتانسيل روانگرايي خاك هاي ريزدانه چسبنده با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
مطالعه موردي بررسي تاثير بار ناشي ازاحداث سازه هاي سطحي بر پتانسيل روانگرايي
بررسي آزمايشگاهي رفتار ديوار حائل خاك مسلح به بريد
مطالعه موردي بررسي ظرفيت باربري شمع هاي فولادي در پروژه هاي ساحلي منطقه عسلويه و مقايسه نتايج آزمايش هاي ظرفيت باربري ديناميكي و استاتيكي
بررسي تاثير پارامترهاي ستون هاي اختلاط عميق بر بهبود رفتار خاك به روش اجزاي محدود
بررسي تحليلي رفتار فشار-نشست پي واقع بر بستر مسلح با ژئوسل
بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي تراكم پذيري و CBR خاك هاي ماسه اي رس دار تثبيت شده با خاكستر تفاله نيشكر
تاثير لايه بندي هاي مختلف خاك رس بر رفتار گودبرداري هاي ميخ كوبي شده
رفتار مقاومت برشي سطح تماس بين بتن و ماسه آلوده به نفت خام
بررسي تأثير آلودگي نفت خام بر خواص تراكمي و مقاومت برشي ماسه حاوي بنتونيت
تحليل توزيع اندازه ذرات خاك ريزدانه توسط روش هاي سنتي و مدرن
پايدارسازي شيب هاي خاكي در برابر پتانسيل زمين لغزش
Comparison of Different Methods of Hazard Estimating of Soil Settlements in Loose Sands Due to Liquefaction
استفاده از مدل هاي منطق فازي (مدل ممداني و مدل ساگنو) جهت پيش بيني هدايت هيدروليكي با استفاد از داده هاي شئوفيسيكي مطالعه موردي: دشت مراغه-بناب
استفاه از مدل سيستم استنتاج فازي (ANFIS) براي تخمين هدايت هيدروليكي (مطالعه موردي: دشت مراغه-بناب)
بررسي اثر آب بر نا پايداري شيرواني هاي خاكي
بررسي رفتار لرزهاي دره هاي آبرفتي ذوزنقه اي با شيب متفاوت تحت تاثير زلزله هاي ميدان نزديك
بررسي پايداري شيب و رابطه ي بين نيروي گسيختگي با طول ميخ كوبي در محيط دو بعدي با استفاده از نرم افزار Geo5
بررسي و شناسايي خاك هاي واگرا
ارزيابي همبستگي بيه ضريب فشردگي خاك و حدود اتربرگ با استفاده از شبكه عصبي
ارزيابي فني روش هاي شناسايي آلاينده ها در خاك
Equations for soil compressibility in Tehran Clays
ارزيابي همبستگي بين ضريب فشردگي خاك و نسبت فشردگي خاك
شبيه سازي عددي تست تشخيص سلامت شمع (PIT) و تفسير نتايج آن
طراحي، اجراوكاربرد شمعهاي بتني متقاطع ومطالعه موردي كاربرد آن به عنوان ديوار آب بند در پروژه سد عباس آباد
ارزيابي نشست هاي بلند مدت تونل هاي حفاري شده در زمين هاي نرم با استفاده از مدل رفتاري خزش خاك نرم
تعيين تغيير شكل هاي قائم بلند مدت تونل با در نظر گرفتن اثر خزش (مطالعه موردي خط ۷ متروي تهران)
مطالعه و بررسي روش هاي تحليل و طراحي ديوار حائل تحت اثر نيروي زلزله
بررسي سه بعدي پايداري شيرواني هاي خاكي با روش كاهش مقاومت
بررسي رفتار پي دايره اي واقع بر خاك مسلح شده با ژئوسل
ارزيابي ويژگي هاي ژئوتكنيكي خاك هاي مسئله دار بخشي از مسير بزرگراه قم- گرمسار
تاثير آلودگي نفتي با آلاينده هاي مختلف بر ميزان فروريزش خاك هاي فروريزشي مطالعه موردي خاك لس كلاله
بررسي اثر زلزله هاي حوزه نزديك بر روي پاسخ لرزهاي سيستم خاك-شمع-سازه
بررسي استاتيكي تئوريك و نرم افزاري ديواره گود پايدارسازي شده توسط گروه شمع در قياس با روش ميخ كوبي
بررسي تأثير نرخ كرنش بر اندركنش خاك – ژئوسينتتيك با لحاظ نمودن سرعت بارگذاري وتنش محدود كننده در خاك ريزدانه
تخمين مدول تغييرشكل پذيري توده سنگ بعد از فرآيند تزريق تحكيمي در ساختگاه سد بختياري
ملاحظات بهينه در كنترل جابجايي هاي گودهاي عميق شهري
تحليل سه بعدي نشست شالوده شمع كلاهك رينگي در خاك رسي
بررسي ظرفيت كششي شمع هاي فلزي در خاك ماسه اي اشباع
ارزيابي توده سنگ ساختگاه تونل ترابري براساس روش هاي تجربي (مورد مطالعه اي؛ معدن سرب و روي انگوران)
تحليل عددي كشسان- خميري اندركنش شمع و خاك ناهمسان با الگوي چند صفحه اي
بررسي پايداري شيرواني مسلح شده با شمع تحت شرايط سر آزاد در خاك هاي لايه اي
بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي نواري متكي بر ماسه مسلح به بريد
تاثير دانسيته خشك و رطوبت بر شيب خط باربرداري
شبكه عصبي مصنوعي در مهندسي ژئوتكنيك
ارزيابي خرابي هاي حين نصب ژئوتكستايل ها در سازه هاي خاكي مسلح
بررسي عددي تأثير تغيير زاويه اصطكاك داخلي خاك و طول ميكروپايل، درخاك هاي ماسه اي
بررسي عددي طول، فاصله و زاويه ريزشمع ها تحت اثر باراستاتيكي در خاك هاي ماسه اي
بررسي نشست شمع و ضريب اطمينان پايداري شيب تحت تاثير تغييرات قطر و طول شمع ها در مجاورت شيب مسلح و غيرمسلح شده با گروه شمع در خاك هاي رسي
بررسي عددي نشست پي هاي عميق و ضريب اطمينان پايداري شيب تحت تاثير فاصله ي قرار گيري آن نسبت به شيب
چالش ها و مشكلات قراردادهاي طرح وساخت و رفع اختلاف در اين قراردادها (مطالعه موردي در قرارداد EPC اجراي سازه نگهبان گود برداري)
مدلسازي عددي تاثير صلبيت كوبه بر بهسازي ماسه خشك در عمليات تراكم ديناميكي
ارزيابي رفتار ديناميكي سدهاي خاكي نسديك و دور از گسل (مطالعه موردي : سد خاكي سهند)
بررسي مدل هاي مختلف و جايگزيني پوشش گياهي در منطقه خاك لس
بررسي لرزه اي پي ها داراي جداساز برون سازهاي با استفاده از روش اجزاي محدود
سيستم نگهبان تركيبي پيشنهادي آنكراژ- ميخ كوبي در گودبرداري هاي عميق
سيستم نگهبان تركيبي پيشنهادي شمع- ميخ كوبي در گودبرداري هاي عميق
بررسي پايداري بلند مدت و كوتاه مدت تونل هاي دايره اي تحت افزايش قطر در حفاري مكانيزه در توده سنگ همگن با حداقل اختلال در توده سنگ اطراف حفاري
بهسازي بيولوژيكي خاك بوسيله تزريق مواد ميكرو بيولوژيكي
بررسي روش هاي تحليلي و عددي براي عبور ايمن از مقاطع ريزشي در تونل- هاي خاكي (مطالعه موردي تونل ۳ واقع در قطعه سوم محور پاتاوه- دهدشت)
محاسبه مقاومت روانگرايي ماسه پروژه دادگستري شهر خمام با استفاده از آزمايش سه محوري سيكلي و مقايسه نتايج با مقادير بدست آمده از آزمايش ضربه و نفوذ استاندارد
بررسي ژئوتكنيكي علل ايجاد فروچاله در منطقه چشمه علي شهرستان مراوه تپه
تثبيت بستر راه مسير دادلي غزنين به مراوه تپه با استفاده از آهك
بررسي تاثير افزودن آهك و نانو آهك بر بهبود خواص خميري رس لاغر(Lean Clay)
آناليز حساسيت پارامترهاي موثر در پايداري شيرواني سد خاكي حسنلو در حالت تخليه سريع
روابط حاكم بر تغيير حجم يك خاك رمبنده در حالت غير اشباع
بررسي يكتايي خط تحكيم نرمال يك خاك رمبنده
تبيين مباني پدافند غيرعامل در حوزه سدهاي خاكي، مطالعه موردي سد خاكي ايلام
Permeability Variations and Its Effect on Stress and Deformation around Water Pressure Tunnels: FEM Analysis
تحليل پايداري، ارزيابي پتانسيل مچاله شوندگي محدود تونل آبي گاوشان (مطالعه موردي)
بررسي عملكرد شمع هاي باتاردي (مخلوط سيمان و آهك) تحت بارهاي محوري
ارزيابي تغيير شكل هاي بدنه سد ماملو حين ساخت، آبگيري اوليه و مرحله بهره برداري
مطالعه عددي ناهمساني خاك هاي رسي روي نشست پي هاي سطحي با استفاده از مدل رفتاري SANICLAY
مطالعه پايداري شيرواني هاي خاكي با مدلسازي عددي
تاثير زاويه اتساع خاك بر ميزان مقاومت و تغيير شكل هاي آن
كاربرد مدول عكس العمل بستر متغير جهت آناليز فونداسيون هاي نواري به روش جداسازي
مطالعه رفتار مكانيك خاكي خاك هاي رمبنده بهسازي شده با پودر چسب سريش
بررسي تأثير پودر چسب سريش بر رفتار مقاومتي خاك هاي رمبنده (مطالعه بر روي خاك سد سيوند)
مروري بر روش هاي آزمايشگاهي متدوال براي اندازه گيري ضريب فشار جانبي خاك در حالت سكون
پاسخ ديناميكي فونداسيون نواري در مجاورت سطح شيب دار
پاسخ ديناميكي فونداسيون نواري سطحي با روش اجزاء محدود
Providing criteria for determining the validity of the results of the stability of slopes using lower bound limit analysis theory
The effect of the angle slope factor on stability of the straight slopes
مقايسه كارايي لايه هاي نازك ماسه اي و ژئوتكستايل در تامين زهكشي لايه هاي رسي
بررسي تأثير دست خوردگي بر شاخص رمبندگي خاك
بررسي پايداري ديوار خاك مسلح با مصالح ژئوسنتتيك (مطالعه موردي ترانشه ي خيابان خوارزمي گرگان)
مدلسازي عددي حركت آب زيرزميني در خاك و تعيين ضرائب هيدروديناميكي خاك به وسيله نرم افزار PMWIN (مطالعه موردي: دشت ارسنجان)
بررسي تاثير افت سطح آب زيرزميني بر نشست زمين (مطالعه موردي: دشت ارسنجان)
بررسي تاثير نشست زمين بر ضرايب هيدروديناميكي خاك (مطالعه موردي: دشت ارسنجان)
نقش زهكش هاي افقي در سدهاي خاكي در شرايط افت سريع مخزن و بررسي اثر تغييرات جانمايي آنها
مدلسازي عددي به منظور تجزيه و تحليل تأثير عمق پاياب بر فشار بالا برنده زيرسدها با استفاده از روش حجم محدود (مطالعه موردي: پي سد بتني وزني قوسي كريت)
تجزيه و تحليل ميداني معيارهاي مؤثر بر ساختگاه سدها از لحاظ ژئوتكنيكي جهت ارائه الگوي مناسب مديريت ريسك آنها با استفاده از منطق فازي
پهنه بندي سرعت موج برشي ياسوج
تعيين سطح لغزش ديوار مهار مارپيچ با استفاده از روش تصويربرداري
بررسي ميزان تغيير مكان زمين (جانبي و نشست سطحي) و انحراف ديواره گود ناشي از گودبرداري و پارامترهاي موثر برآن (بررسي كارهاي گذشتگان)
ارزيابي عددي ميزان جابجايي افقي ناشي از گسترش جانبي در سطح زمين با بهره گيري از مكانيك سيالات
ارزيابي رفتار ديناميكي سد خاكي با هسته رسي در زلزله هاي حوزه دور و نزديك گسل
ظرفيت بركنش پي سطحي مستقر بر روي شيرواني
بررسي عددي تاثير حفره هاي زير زميني و مسلح كننده بر نشست نسبي پي سطحي مستقر بر شيرواني
بهينه يابي فاصله شمع هاي پا پهن با آرايش مربعي تحت بار جانبي
رفتار ديناميكي سد خاكي سنگريزه اي با رويه بتني در زلزله هاي حوزه دور و نزديك گسل
بررسي عددي ظرفيت باربري جانبي شمع هاي مايل و قائم در شيرواني هاي خاكي
بررسي عددي نشست پي هاي عميق و ضريب اطمينان پايداري شيب تحت تاثير فاصله ي طولي شمع ها در گروه شمع در مجاورت شيب
بررسي اثر شيب طرفين خاكريز مسلح شده با ژئوتكستايل بر روي پي نرم با استفاده از مدلسازي عددي
مطالعه خصوصيات ژئوتكنيكي خاك هاي باقيمانده در جنوب شرق همدان، منطقه دينگله كهريز
بررسي اثر كوپليمر امولسيوني متيل متاكريليك – بوتيل اكريليك بر خواص مكانيكي خاك رس
مدلسازي عددي پرسيومتر و ارزيابي روش هاي مختلف تعيين فشار حدي
احداث سازه هاي اضطراري با استفاده از كيسه هاي پليمري ماسه اي به منظور جلوگيري از گسترش خطر سيلاب درون شهري
ارزيابي ويژگي هاي مهندسي ساختگاه سد دربند با استفاده از طبقه بندي هاي مهندسي توده سنگ و تحليل سينماتيك
بررسي رفتار خاكريز با خاك ماسه اشباع تحت بارگذاري انفجار موشك MK
بررسي عددي تاثير طول ، قطر و مدول الاستيسيته ستون هاي سنگي در ميزان نشست خاك رس نرم با اعمال بار زلزله
بررسي عددي تاثير خصوصيات محيط خاكي حفاري متروي شهري بر نيروي محوري و برشي شمع در برابر انتشار امواج زمين لرزه
بررسي زمين شناسي مهندسي آبرفت هاي پروژه گود برداري بانك پاسارگاد
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي بتن مسلح غيرشكل پذير بلند با در نظر گرفتن اثرات اندركنش خاك و سازه
بارگذاري ديناميكي پي هاي متداخل با استفاده از نرم افزار Plaxis
بررسي رفتار دال رويه بتني سد سنگريزه اي در دره هاي تنگ
پاسخ ديناميكي ديوار ساحلي وزني تحت حركت لرزه اي حوزه نزديك
بررسي اثر عمق نفوذ و ضخامت ديوار آب بند بر ميزان دبي نشتي از پي سد خاكي سيلوه
بررسي اثر مشخصات مصالح و موقعيت قرارگيري ديوار آب بند بر ميزان دبي نشتي از پي سد خاكي سيلوه
بررسي رفتار ديناميكي سازه هاي فولادي با طبقات مختلف با بادبند برون محور تحت تاثير زلزله هاي حوزه نزديك و دور
بررسي پارامترمقاومتي خاك مسلح شده با زئوتكستايل در آزمايش برش مستقيم
آناليز ديناميكي پله اي تخت در اثر زلزله هاي حوزه نزديك و دور
پاسخ ديىاميكي تاثير تونل هاي شهري بر ممان خمشي و جابجايي افقي گروه شمع در برابر انتشار امواج زمين لرزه
بررسي تاثير زاويه ي اصطكاك داخلي خاك تونل شهري بر نيروي محوري و برشي شمع در برابر انتشار امواج زمين لرزه
بررسي اثر زاويه بر روي منحني مشخصه زمين (GRC) تونل دو قوسي سطحي
مطالعه اثر افزودن نانومواد به سيمان پرتلند به منظور بهبود خواص سيمان در تثبيت خاك
بررسي روش هاي مكان يابي محل دفن پسماند هاي جامد شهري
مطالعه مشخصات ژئوتكنيكي خاك لس سيلتي استان گلستان
بررسي عملكرد پي هاي مركب شمع – راديه و پي هاي گسترده
ارزيابي پتانسيل تخريب و هوازدگي نمونه هاي سنگ آهك تحت تأثير بارش هاي اسيدي
ستون سنگي مسلح با ژئوتكستايل: آزمايش سه محوري
بررسي آزمايشگاهي خواص فيزيكي خاك هاي ماسه اي رس دار تثبيت شده با خاكستر تفاله نيشكر (باگاس)
بررسي آزمايشگاهي بهبود پارامترهاي مقاومت برشي خاك ماسه اي رس دار تثبيت شده با خاكستر تفاله نيشكر
تأثير ليانت هاي هيدروليكي بر روي خواص ژئوتكنيكي رسوبات لايروبي شده (مطالعه موردي: رسوبات لايروبي شده سد آغ چاي)
تأثير آهك و ميكروسيليس بر روي خواص ژئوتكنيكي خاك هاي سيلتي (مطالعه موردي: خاك شهرك صنعتي خوي)
تأثير سيمان و ميكروسيليس بر روي خواص ژئوتكنيكي خاك هاي سيلتي (مطالعه مورد: خاك شهرك صنعتي خوي)
Evaluation for Post-Liquefaction Settlement Procedures
بررسي آزمايشگاهي رفتار سطح مشترك ژئوتكستايل و ماسه
بررسي حالت بحراني خاك هاي با دانه بندي دوگانه به روش اجزاي مجزا
ارائه يك مدل رفتاري براي سطح مشترك خاك هاي دانه اي نيمه اشباع و فولاد
برآورد ضخامت سطح مشترك ماسه و فولاد بر پايه مفهوم حالت بحراني
Experimental Study on the Influence of Inherent Anisotropy on the Behavior of Sands and Sand-Steel Interfaces
مروري بر كاربردهاي روش اختلاط عميق جهت بهسازي خاك
روش هاي نوين در آب بندي پي و بدنه سدها
بررسي رفتار لرزه اي پل كابلي تبريز با در نظر گرفتن اندركنش شمع خاك سازه
تحليل عددي بازگشتي رفتار سد خاكي تبارك آباد در دوران بهره برداري
تحليل رفتار ديوار با شمع نگهبان تحت اثر سربار به روش اجزا محدود
بررسي پارامتريك اثر سربار بر روي گودهاي ميخكوبي شده تحت بار زلزله
بررسي ظرفيت باربري فشاري شمع هاي فلزي با روش اصطكاك موثر (حالت ساندويچي) در خاك ماسه اي خشك
برگشت پذيري واگراي، خاك رس واگراي تثبيت شده با سولفات آلومينيوم، با هگزا متافسفات سديم و كلريد سديم
بررسي رفتار شمع هاي باريك شونده تحت اثر بارهاي تركيبي
ارزيابي پتانسيل روانگرايي ماسه ساحل نور با استفاده از آزمايش هاي فشاري سه محوري
بررسي ظرفيت باربري كششي شمع هاي فلزي با روش اصطكاك موثر(حالت ساندويچي) در خاك ماسه اي اشباع
ارزيابي نفوذپذيري ساختگاه سد غدير باباحيدر با استفاده از شاخص نفوذپذيري ثانويه SPI
ارزيابي كيفيت توده سنگ هاي ساختگاه سد دره بادگرگك و تخمين سيستم نگهداري مناسب
بررسي علتوقوع ترك طولي روي سد – مطالعه موردي سد فرعي بار
مقايسه اي اجمالي بين نتايج استفاده از پتوي رسي نفوذناپذير و پرده تزريق در آب بندي سدها
پيش بيني توزيع تغيير شكل درنمونه سه محوري با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
ظرفيت بيرون كشيدگي ميخ از خاك ، روابط تحقيقي و مقايسه با نتايج تحليل هاي عددي
مقايسه مقاومت كشش مستقيم و غيرمستقيم مصالح تردشكن و تخمين دقيق مقاومت كششي
تحليل رفتار مصالح تردشكن تحت بارگذاري فشاري و كششي و مقايسه مدهاي خرابي
تحليل پايداري ترانشه هاي راه آهن دورود- خرم آباد به روش تجربي (مطالعه موردي؛ ترانشه كيلومتر ۵۲۰+۹۱ الي ۰۲۵+۹۲)
تخمين ظرفيت باربري پي سنگ پل كيلومتر ۵۹۹+۶۹ راه آهن دورود- خرم آباد و مقايسه روش ها
مطالعه خصوصيات ژئومكانيكي سنگ آهك هاي سازند سروك به عنوان مصالح سنگدانه اي (سنگ آهك هاي معدن سنگ شكن راه آهن دورود- خرم آباد)
ارزيابي ويژگي هاي مهندسي توده سنگ با نگرشي بر طراحي سيستم نگهداري تونل ها (تونل كيومتر ۰۲۵+۷۳ ۷۳ راه آهن دورود – خرم آباد)
بررسي رفتار لرزه اي شيرواني هاي مهار شده تحت اثر بار لرزه اي
تعيين ظرفيت باربري لرزه اي پي هاي سطحي قرار گرفته بر روي خاك هاي دانه اي بدون در نظر گرفتن اصل جمع آثار قوا
Differences between LE and FE Methods used in Stability Evaluations of Soil nailed Slope
بررسي تاثير تغيير دانه بندي برپارامترهاي نفوذپذيري و مقاومت برشي خاك هاي حاصل ازسنگ هاي دگرگوني شهرستان بانه به منظور به كار گيري اين خاك ها در خاكريزها
تاثير سن بر نفوذپذيري پس ماندهاي جامد شهري
بهسازي منابع قرضه ي رسي واگرا از طريق افزودني هاي سنتي و شيميايي
بررسي مطلوبيت سنگ هاي دگرگوني شهرستان تكاب- شاهيندژ جهت استفاده به عنوان منابع قرضه در هسته سد هاي خاكي
مطالعه عددي تأثير پل سنگ ها در پايداري ديواره هاي سنگي
بررسي فركانس ارتعاش آزاد ديوارهاي حائل در حالت سه بعدي با درنظر گيري اندركنش خاك و سازه
تعيين انرژي شكست خاك چسبنده با استفاده از آزمايش خمشي تير سه نقطه
A study of soil-welded steel grid reinforcement interface friction by pull-out test
آناليز حساسيت ديوار برلني و تعيين پارامترهاي مختلف تاثير گذار بر رفتار ديوار
بررسي تغيير مكان افقي و ممان خمشي شمع در بارگذاري ديناميكي با استفاده از نرم افزار ANSYS
ارزيابي عملكرد لرزه اي ديوار حائل در زلزله هاي مختلف در خاك هاي ماسه اي و ماسه اي لاي دار
مطالعه تأثير CBR خاك بستر بر بهره وري ژئوسنتتيك هاي مورد استفاده در روسازي هاي انعطاف پذير
بررسي فاصله ي ايمن در سازه هاي مدفون و سازه هاي مجاور در تراكم خاكه اي ماسه اي توسط غلتك ارتعاشي ۸ تني

مطالب مرتبط

پایگاه جامع اطلاعاتی زنان و خانواده راه‌اندازی شد

نخستین حضور رسمی نام «هوش مصنوعی» در مقالات علمی/ آغاز عصر «نشر مصنوعی»

ارائه بیش از ۹۱ هزار مقاله در کنفرانس های داخلی سال ۹۷ / برترین کنفرانس ها و فعال ترین دانشگاه ها در برگزاری گردهمایی های علمی

معرفی داغ ترین مقالات، موضوعات و کنفرانس های علمی کشور

نظر دهید

* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

سرخط خبرها