پنج شنبه، ۳۱ خرداد، ۱۴۰۳ | Thursday, 20 June , 2024

دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در شهر سنندج برگزار گردید

نسخه قابل پرینت
کد خبر:2283
پنج شنبه، ۳ تیر، ۱۳۹۵ | 11:49

PIAUC02مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در تاریخ۱۵ مهر ۱۳۹۴ تا ۱۶ مهر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و تحت حمایت سیویلیکادر شهر سنندج برگزار گردید.

در این کنفرانس۶۵عنوان مقاله تخصصی شامل۹۷۲صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

بررسي تاثير برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت بركاهش تخلفات اداري و مالي مورد مطالعه: بانك تجارت شهرستان سنندج
كيفيت زودگي كاري و سكوت سازماوي حسابرسان مورد مطالعه حسابرسان ديوان محاسبات منطقه غرب كشور
بررسي مقايسه اي فضاي اخلاقي دربانكهاي كشاورزي و صادرات شهرسنندج
بررسي رابطه ارزش هاي سازماني و فرسودگي شغلي كاركنان ديوان محاسبات كشور
تمايل به ترك كارو شناسايي عوامل اثرگذار برآن درشركت بهره برداري نفت و گازكارون اهواز
تحليل رابطه ي بين كاربست سبكهاي مذاكره و راهبردهاي مديريت تعارض مديران شركت مخابرات استان كردستان
شناسايي عوامل سازماني موثربرتعارض درمحيط كاركاركنان دانشگاه علوم پزشكي كردستان موردمطالعه بيمارستانهاي سطح شهرستان سنندج
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بركيفيت عملكرد سازمان مطالعه موردي شركت چندقوميتي سي ان پي سي كيش
جايگاه فرهنگ سازماني درسياستهاي كلي نظام اداري
بررسي تاثير بررسي اثرات هوش اجتماعي برسلامت رواني مديران ديوان محاسبات كشور
فرهنگ سازماني، مزيت هاي آن درتغيير وتحول سازمان
ساختاراجتماعي سازماني و ارتباط آن با توانمندسازي كاركنان سازمانهاي دولتي استان كردستان
فرهنگ مشاركتي راهكاري درراستاي بهره وري نيروي انساني
بررسي رابطه ي هويت سازماني و مسئوليت پذيري اجتماعي سازماني درنيروگاه سيكل تركيبي سنندج
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت ريسك موردمطالعه: شركت هاي بيمه شهرستان سنندج
بررسي رابطه ي جامعه پذيري سازماني ورفتارسياسي كاركنان درشركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد
بررسي ارتباط بين فرسودگي شغلي و رفتارشهروندي سازماني كاركنان جمعيت هلال احمر استان كرمانشاه
بررسي رابطه بين مسئوليت پذيري اجتماعي سازماني و اعتمادمشتريان درهتلهاي سه ستاره وچهارستاره استان كردستان
تبيين زمينه هاي رشد فرهنگ سازماني به عنوان عامل ترويج مسئوليت پذيري اجتماعي سازمان
تجزيه و تحليل رابطه هويت سازماني برتغييرات سازماني
بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي مشتري و وفاداري الكترونيكي در بانك هاي تجاري شهر سننذج
رابطه بين تعلق خاطركاري كاركنان و پذيرش تغييرمورد مطالعه : سازمانهاي دولتي شهرسنندج
رابطه بين فرهنگ سازماني باسرمايه فكري ازديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي آزاد استان تهران
بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بي تفاوتي سازماني
سرمايه فكري و نقش آن در ارتقاي بازارگرايي در بانك هاي تجاري استان خوزستان
بررسي رابطه انعطاف پذيري و مقاومت دربرابر تغيير موردمطالعه : شعب بانك مسكن استان كردستان
نقش و جايگاه مديران ؛رهيافتي براي ايجادمزيت رقابتي ازقابليت هاي پويا
عوامل موثردرظرفيت سازماني تغيير،تجربه تغيير وعملكرد پروژه تغيير
بررسي ارتباط بين هويت سازماني ومقاومت دربرابر تغييردرشركت آب و فاضلاب شهرستان سنندج
بررسي اثر عدم اطمينان محيطي بر توسعه محصول جديد در صنايع غذايي شهرستان سنندج
بررسي عوامل موثربررقابت پذيري دربانك ملي شهرسنندج
بررسي رابطه ي توزيع دانش، يادگيري سازماني و چابكي سازماني دربيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي استان كردستان
مديريت تغييروتحول فرهنگ سازماني
رابطه تعامل اجتماعي و مديريت دانش موردمطالعه: يك بانك تجاري جمهوري اسلامي ايران
بررسي رابطه بين بكارگيري ديدگاه يكپارچه مديريت بازاريابي و مديريت ارتباطات برافزايش حفظ مشتري درشركت هاي بيمه
بررسي اثرات سكون زدگي شغلي برتوزيع دانش موردمطالعه: سازمان تامين اجتماعي شهرستان سنندج
مديريت دانش و نقش آن درپذيرش آمادگي و تحول سازماني درشركت هاي دانش بنيان استان خوزستان
بررسي رابطه تاثير سبك هاي مديريتي با عوامل انگيزشي دربين بازاريابان مطالعه موردي شركت هاي بيمه شهرسنندج
بررسي تاثير حفاظت ازدانش بريادگيري درون سازماني
كارشيفتگي: چالشهاي مديريتي سازمان هاي امروزي
بررسي رابطه بين تسهيم دانش و سكوت سازماني مورد مطالعه: اداره برق شهرستان سنندج
بررسي تاثير تبادل دانش بريادگيري درون سازماني
ارائه چهارچوبي براي استراتژيهاي مديريت دانش درسازمان
بررسي رابطه عوامل جمعيت شناختي و عوامل تشكيل دهنده توزيع دانش موردمطالعه: سازمان تامين اجتماعي شهرستان سنندج
رابطه ي مديريت دانش با فرهنگ سازماني دراداره كل تعاون، كارورفاه اجتماعي استان آذربايجان غربي
بررسي رابطه بين مديريت دانش و عملكرد شغلي كاركنان بانك كشاورزي استان كردستان
بررسي رابطه عوامل جمعيت شناختي و عوامل تشكيل دهنده نگرش موثربرتبليغات پيامكي موردمطالعه مشتركين همراه اول شهرستان سنندج
بررسي رابطه مديريت دانش و عملكرد سازماني باتاكيد برنقش واسطه اي فعاليت هاي استراتژيك منابع انساني
بررسي وضعيت مديريت دانش مشتري دربانكهاي تخصصي شهرسنندج
فرسودگي شغلي عامل تاثيرگذاربررفتارشهروندي سازماني مطالعه موردي كاركنان جمعيت هلال احمر استان كرمانشاه
بررسي رابطه مهارت هاي توانمندسازي پرستاران باعملكرد شغلي دربيمارستانهاي شهرسنندج مطالعه موردي: بيمارستان توحيد
بررسي رابطه بين تصميم گيري مديران برعملكرد سازماني درشركت هاي بيمه اي مطالعه موردي شركت هاي بيمه شهرسنندج
بررسي رابطه بين اخلاق و ارزشهاي سازماني دردانشگاه آزاداسلامي كرمانشاه
بررسي رابطه بين بعدانگيزشي هوش فرهنگي و عملكرد مديران شبكه هاي استاني صداوسيماي مراكز غرب كشور
بررسي رابطه قرارداد رواني با تعهد شغلي كارمندان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
بررسي رابطه بين بيوريتم زيست آهنگ زندگي و خطاي تصميم گيري خريد سهام دربورس اوراق بهادارتهران
بررسي تاثير هوش اجتماعي بركارتيمي كاركنان بيمارستان اكباتان شهرهمدان
مديريت عملكردمبتني برپيامد است
بررسي رابطه منابع قدرت مديران وارتباطات اثربخش مورد مطالعه: بانكهاي شهرسنندج
رتبه بندي كيفيتخدمات شركت هاي بيمه ازمنظرمشتريان
بررسي رابطه اعتماد درون سازماني و تعلق شغلي كاركنان دانشگاه هاي كردستان و آزاد اسلامي سنندج
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبكهاي مذاكره باراهبردهاي مديريت تعارض مورد مطالعه : شركت مخابرات استان كردستان
بررسي رابطه بين كاربرد فناوري اطلاعات و عملكرد مديريت منابع انساني در بانك هاي دولتي شهر سنندج
بررسي رابطه تفكراستراتژيك باميزان تفويض اختيارمديران مطالعه موردي اداره كل آموزش وپرورش استان كردستان
نقش سيستم هاي اطلاعاتي درفرايند تصميم گيري مديران

مطالب مرتبط
نظر دهید

* نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند

سرخط خبرها